Dữ liệu đề tài

DHH2017-12-13

Bảo đảm thực thi quyền của thành viên hợp tác xã theo Luật Hợp tác xã năm 2012

Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Luật
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Cao Đình Lành (Chủ nhiệm)

DHH2012-12-02

Bảo vệ cổ đông thiểu số trong công ty cổ phần theo pháp luật Việt Nam

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Luật
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Cao Đình Lành

CS-DTĐHKH-2004

Một số đề xuất cải thiện môi trường pháp lý cho doanh nghiệp tư nhân ở tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Cao Đình Lành (Chủ nhiệm)