Dữ liệu đề tài

CS-DT

Bộ tình huống điển hình Luật hình sự

Lĩnh vực: Luật học
Đơn vị chủ trì : Khoa Luật Hình sự
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Dương Thị Cẩm Nhung

CS-DT

Hoạt động kết nối, phục vụ cộng đồng và những kết quả thu được trong hoạt động phục vụ cộng đồng của Đoàn thanh niên, Hội sinh viên Trường Đại học Luật, Đại học Huế

Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Luật
Đơn vị thực hiện : Văn phòng Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên
Người tham gia: Dương Thị Cẩm Nhung