Dữ liệu đề tài

DHH2023-03-182

Phát triển năng lực dạy học môn Khoa học theo tiếp cận tích hợp cho sinh viên ngành giáo dục Tiểu học qua mô hình lớp học đảo ngược

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Khoa Giáo dục Tiểu học
Người tham gia: Mai Thế Hùng Anh (Chủ nhiệm), Dương Thị Minh Hoàng, Nguyễn Thị Thùy Trang

DHH2023-03-181

Nghiên cứu đặc điểm sinh thái học của loài Ếch bám đá Amolops Ricketti (Boulenger, 1899) ở tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Động vật học
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Khoa Giáo dục Tiểu học
Người tham gia: Dương Đức Lợi (Chủ nhiệm), Dương Thị Minh Hoàng, Ngô Văn Bình

T.23 – GD - 05

Phát triển kỹ năng dạy học thí nghiệm cho sinh viên khoa Giáo dục Tiểu học, trường Đại học Sư phạm Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Khoa Giáo dục Tiểu học
Người tham gia: Dương Thị Minh Hoàng (Chủ nhiệm)

T.22 - GD - 10

Rèn kỹ năng tổ chức dạy học chủ đề thực vật và động vật cho sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Khoa Giáo dục Tiểu học
Người tham gia: Dương Thị Minh Hoàng (Chủ nhiệm)

T.20 - GD- 04

THIẾT KẾ MỘT SỐ PHIM TƯ LIỆU HỖ TRỢ DẠY HỌC CHỦ ĐỀ THỰC VẬT VÀ ĐỘNG VẬT MÔN TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI 1, 2, 3

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Khoa Giáo dục Tiểu học
Người tham gia: Dương Thị Minh Hoàng (Chủ nhiệm)

CS-DTT.15-GD-12

Đánh giá thực trạng xây dựng mô hình vườn trường về phương diện giáo dục bảo vệ môi trường ở một số trường Tiểu học trên địa bàn Thành phố Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Dương Thị Minh Hoàng (Chủ nhiệm)