Dữ liệu đề tài

GV2020-03-03

Nghiên cứu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến sản xuất nông nghiệp ở xã Triệu Độ, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Phạm Thị Thanh Xuân (Chủ nhiệm), Phan Vũ Quang

CS-DT

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Thành phố Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phạm Thị Thương (Chủ nhiệm), Phan Vũ Quang

DHH

Đảm bảo an sinh xã hội của người lao động trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phạm Thị Thương (Chủ nhiệm), Phan Vũ Quang, Đặng Thị Yến