Dữ liệu đề tài

CS-DTT16- GD- 19

Vận dụng thuyết Đa trí tuệ (multiple intelligences) của Howard Gardner trong dạy học môn toán lớp 5.

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hoàng Phương Tú Anh (Chủ nhiệm), Hoàng Như Quỳnh, Hoàng Thị Tường Linh

B2016-DHH-06

Nghiên cứu đề xuất chương trình đào tạo giáo viên tiểu học theo hướng tiếp cận năng lực

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thị Kim Thoa (Chủ nhiệm), Trần Thị Quỳnh Nga, Nguyễn Hoài Anh, Nguyễn Thị Tường Vi, Hồ Văn Thùy, Hoàng Phương Tú Anh, Vũ Quốc Chung, Chu Thị Thủy An, Phan Văn Hải