Dữ liệu đề tài

T.22-XH-08

NGHỆ THUẬT QUÂN SỰ HỒ CHÍ MINH VÀ SỰ VẬN DỤNG CỦA ĐẢNG TA TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Khoa Giáo dục Chính trị
Người tham gia: Nguyễn Văn Quang, Hoàng Phi Hải, Lê Văn Thuật, Trần Văn Lực

T21 – GD - 07

PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC ĐIỀU CHỈNH HÀNH VI CHO HỌC SINH LỚP 6 TRONG DẠY HỌC MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hoàng Phi Hải (Chủ nhiệm)

DHH2019-03-120

Dạy học môn giáo dục công dân ở trường trung học phổ thông thông qua hoạt động trải nghiệm

Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Khoa Giáo dục Chính trị
Người tham gia: Hoàng Phi Hải (Chủ nhiệm), Nguyễn Thành Minh, Nguyễn Văn Quang, Cao Thị Hoài Thu, Lê Văn Thuật

CS-DTT.17 - GD - 12

Giáo dục lối sống cho sinh viên Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế trong dạy học môn tư tưởng Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: KHOA HỌC CHÍNH TRỊ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Văn Thuật (Chủ nhiệm), Hoàng Phi Hải, Huỳnh Thị Hồng Hạnh

CS-DTT.17 – GD.10

Tổ chức hoạt động trải nghiệm trong môn giáo dục công dân lớp 9 ở trường trung học cơ sở

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hoàng Phi Hải (Chủ nhiệm), Cao Thị Hoài Thu, Lê Văn Thuật

DHH2017-03-105

Giáo dục phòng ngừa thảm họa cho học sinh trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Vũ Đình Bảy (Chủ nhiệm), Hoàng Phi Hải, Lê Văn Thuật, Nguyễn Văn Quang

CS-DTT.16 – GD - 16

Tích hợp kiến thức lịch sử trong dạy học môn giáo dục công dân ở trường trung học phổ thông

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hoàng Phi Hải (Chủ nhiệm)

CS-DTT.13 - GD - 14

Xây dựng và sử dụng sơ đồ tư duy trong dạy học lịch sử Việt Nam thời kỳ 1954-1975 ở trường Trung học phổ thông (chương trình chuẩn)

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hoàng Phi Hải (Chủ nhiệm)