Dữ liệu đề tài

DHH2023-03-181

Nghiên cứu đặc điểm sinh thái học của loài Ếch bám đá Amolops Ricketti (Boulenger, 1899) ở tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Động vật học
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Khoa Giáo dục Tiểu học
Người tham gia: Dương Đức Lợi (Chủ nhiệm), Dương Thị Minh Hoàng, Ngô Văn Bình

B2020-DHH-08

Đánh giá hiện trạng quần thể và đa dạng di truyền của các loài nhông cát giống Leiolepis Cuvier, 1829 (Reptilia) ở tỉnh Thừa Thiên Huế.

Lĩnh vực: SINH HỌC
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Sư phạm
Người tham gia: Ngô Văn Bình (Chủ nhiệm)

CS-DTT.17-TN-11

Đánh giá xác suất phát hiện loài Ếch gai sần (Quasipaa verrucospinosa) tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

Lĩnh vực: SINH HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Khoa Sinh học
Người tham gia: Ngô Văn Bình (Chủ nhiệm)