Dữ liệu đề tài

CS-DT

XÂY DỰNG MÔ HÌNH XÁC ĐỊNH GIÁ ĐẤT Ở TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HUẾ

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp
Người tham gia: Phạm Thị Thảo Hiền (Chủ nhiệm), Lê Hữu Ngọc Thanh, Nguyễn Ngọc Ánh

CTQB2022

Nghiên cứu đề xuất giải pháp giảm thiểu nguy cơ thoái hóa đất sản xuất nông nghiệp phục vụ phát triển nông nghiệp bền vững tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp
Người tham gia: Nguyễn Hữu Ngữ (Chủ nhiệm), Dương Quốc Nõn, Trần Thanh Đức, Lê Hữu Ngọc Thanh, Trịnh Ngân Hà, Nguyễn Phúc Khoa, Phạm Thị Thảo Hiền

DHH 2019- 02-117

Đánh giá tình hình xâm nhập mặn và đề xuất giải pháp thích ứng cho sử dụng đất trồng lúa tại huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp
Người tham gia: Nguyễn Thị Hải (Chủ nhiệm), Dương Quốc Nõn, Lê Hữu Ngọc Thanh, Nguyễn Thị Nhật Linh

DHH2020-02-147

Nghiên cứu tình hình khô hạn phục vụ đánh giá thoái hóa đất nông nghiệp tại huyện Lệ Thủy và huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp
Người tham gia: Lê Hữu Ngọc Thanh (Chủ nhiệm), Nguyễn Hữu Ngữ, Dương Quốc Nõn, Nguyễn Thị Nhật Linh, Nguyễn Thùy Phương

CS-DT

Đặc điểm xâm nhập mặn tại vùng ven đầm phá Tam Giang, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Các khoa học môi trường
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp
Người tham gia: Lê Hữu Ngọc Thanh (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Nhật Linh, Dương Quốc Nõn

CS-DT99

Nghiên cứu ảnh hưởng của xâm nhập mặn đến đất trồng lúa tại huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp
Người tham gia: Lê Hữu Ngọc Thanh (Chủ nhiệm), Nguyễn Hữu Ngữ, Dương Quốc Nõn, Nguyễn Thị Nhật Linh

CS-DTDHNL201801

Đánh giá hiện trạng phục vụ quy hoạch bảo tồn đất ngập nước ở tỉnh Thừa Thiên Huế: trường hợp nghiên cứu tại vùng cửa sông Ô Lâu – phá Tam Giang

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Dương Quốc Nõn (Chủ nhiệm), Trương Đỗ Minh Phượng, Nguyễn Hữu Ngữ, Lê Hữu Ngọc Thanh, Nguyễn Thị Nhật Linh

CS-DTDHNL2018111111

Nghiên cứu quá trình tích tụ, tập trung đất đai đến hoạt động sản xuất nông nghiệp tại xã Bình Nam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thị Nhật Linh, Dương Thị Thu Hà (Chủ nhiệm), Lê Hữu Ngọc Thanh

CS-DT2017-0015

Đánh giá ảnh hưởng của hạn hán đến sử dụng đất nông nghiệp tại huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thị Nhật Linh (Chủ nhiệm), Dương Quốc Nõn, Lê Hữu Ngọc Thanh

CS-DTDHNL2017N

Nghiên cứu thực trạng quản lý và sử dụng đất nhiễm chất độc đioxin ở huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế và đề xuất giải pháp quản lý

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Dương Quốc Nõn (Chủ nhiệm), Nguyễn Hữu Ngữ, Lê Hữu Ngọc Thanh, Trần Thị Ánh Tuyết (TNĐ)