Dữ liệu đề tài

TTH.2021-KC.18

Xây dựng hệ thống hỗ trợ người dân với công nghệ AI (trí tuệ nhân tạo) để tiếp cận dịch vụ hành chính công trực tuyến trong chính quyền điện tử tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Bùi Quang Vũ, Trần Thiện Thành, Ngô Nhân Đức, Hồ Thị Kim Thoa, Phạm Quang trí (Chủ nhiệm)

DHH2020-01-164

Mô phỏng chủ đề trong khoa học dữ liệu và ứng dụng

Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Bùi Quang Vũ (Chủ nhiệm), Trần Thiện Thành, Ngô Nhân Đức, Trần Công Mẫn, Hồ Thị Kim Thoa

NN-NCCB 101.03-2017.23

Hệ lai ngẫu nhiên: Dáng điệu tiệm cận, điều khiển và các ứng dụng

Lĩnh vực: TOÁN HỌC VÀ THỐNG KÊ
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Người tham gia: Trần Thiện Thành

CS-DT2017

MỘT SỐ MÔ HÌNH HÀNG ĐỢI VỚI QUÁ TRÌNH POISSON KHÔNG THUẦN NHẤT VÀ ỨNG DỤNG

Lĩnh vực: TOÁN HỌC VÀ THỐNG KÊ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Thiện Thành (Chủ nhiệm)

NN-NCCB101.01-2010.02

Tổng ngẫu nhiên: Dáng điệu tiệm cận, các phép tiếp cận hiện đại và ứng dụng.

Lĩnh vực: TOÁN HỌC VÀ THỐNG KÊ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Lộc Hùng (Chủ nhiệm), Trần Thiện Thành, Nguyễn Văn Sơn, Bùi Quang Vũ, Lê Hồng Sơn