Dữ liệu đề tài

DHH2023-06-128

Tác động của hình thức hợp đồng sản xuất lúa hữu cơ đến hiệu quả kinh tế của các nông hộ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Kinh tế và Phát triển
Người tham gia: Trần Huỳnh Bảo Châu (Chủ nhiệm), Bùi Dũng Thể, Nguyễn Hoàng Diễm My, Trần Huỳnh Quang Minh, Phạm Thị Thanh Xuân, Hoàng Bảo Đức

CS-DT

Nghiên cứu ý định mua sản phẩm gạo hữu cơ của người tiêu dùng trên địa bàn thành phố Huế

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Kinh tế và Phát triển
Người tham gia: Trần Huỳnh Bảo Châu (Chủ nhiệm), Trần Huỳnh Quang Minh, Hoàng Bảo Đức

CS-DT

Ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đến kết quả học tập của sinh viên trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Kinh tế và Phát triển
Người tham gia: Châu Lê Xuân Thi (Chủ nhiệm), Trần Hồng Hiếu, Trần Huỳnh Quang Minh

CS-DT

Nghiên cứu khả năng phục hồi của các doanh nghiệp lữ hành tỉnh Thừa Thiên Huế trong bối cảnh bình thường mới

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Kinh tế và Phát triển
Người tham gia: Trần Huỳnh Quang Minh (Chủ nhiệm), Trần Huỳnh Bảo Châu, Trần Hồng Hiếu

CS-DT

Đánh giá hiệu quả kinh tế hoạt động nuôi tôm xen ghép trên địa bàn xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Trần Huỳnh Quang Minh (Chủ nhiệm), Trần Hồng Hiếu

CS-DT

Giải pháp phát triển du lịch cộng đồng tại Làng cổ Phước Tích, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Kinh tế và Phát triển
Người tham gia: Trần Hồng Hiếu (Chủ nhiệm), Nguyễn Hải Yến, Trần Huỳnh Quang Minh

GV2020-03-04

Đánh giá hiệu quả kinh tế các mô hình trang trại theo hướng nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Kinh tế và Phát triển
Người tham gia: Trần Huỳnh Bảo Châu (Chủ nhiệm), Trần Huỳnh Quang Minh

CS-DT

Đánh giá thực trạng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất hành lá ở phường Hương An, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Kinh tế và Phát triển
Người tham gia: Trần Huỳnh Bảo Châu, Trần Huỳnh Quang Minh

GV2016-01-23

So sánh hiệu quả kinh tế hoạt động sản xuất rau an toàn và truyền thống ở xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Trần Huỳnh Quang Minh (Chủ nhiệm)