Dữ liệu đề tài

DHH2022-02-160

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyển sinh tại Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Phòng Đào tạo đại học
Người tham gia: Thái Doãn Hùng (Chủ nhiệm), Nguyễn Tiến Long (Ckcn), Trần Thị Hoàng Đông, Phùng Xuân Linh, Nguyễn Thanh Hùng

DHH

Nghiên cứu các biện pháp sinh học quản lý nhện gié hại lúa (Steneotarsonemus spinki Smiley) tại Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Bảo vệ thực vật
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Nông học
Người tham gia: Thái Doãn Hùng