Dữ liệu đề tài

B2010-DHH01-91

Xây dựng cơ sở khoa học phục vụ cho việc xác định các tuyến du lịch ở tỉnh Quảng Trị

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Bùi Thị Thu (Chủ nhiệm), Trương Đình Trọng, Nguyễn Quang Tuấn, Phạm Bá Thuấn, Đỗ Thị Việt Hương