Dữ liệu đề tài

DHH2023-01-205

Vốn xã hội và vai trò của vốn xã hội đối với sự hội nhập của người Việt tại Ba Lan

Lĩnh vực: XÃ HỘI HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Xã hội học
Người tham gia: Nguyễn Hữu An (Chủ nhiệm), Lê Duy Mai Phương, Nguyễn Tư Hậu, Nguyễn Thị Anh Đào, Nguyễn Thị Mỹ Vân

ĐHH2018-07-37

NGHIÊN CỨU NHẬN THỨC VỀ CHUẨN ĐẦU RA NĂNG LỰC TIẾNG ANH VÀ TÁC ĐỘNG CỦA CHUẨN ĐẦU RA ĐẾN HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN KHÔNG CHUYÊN NGỮ ĐẠI HỌC HUẾ

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Ngoại ngữ
Người tham gia: Nguyễn Thị Hồng Duyên (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Phương Lan, Nguyễn Thị Anh Đào

CS-DT1411

Việc thực hiện mô hình đào tạo theo học chế tín chỉ tại trường Đại học Khoa học - Đại học Huế - Những thách thức và giải pháp

Lĩnh vực: XÃ HỘI HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Võ Nữ Hải Yến, Nguyễn Thị Anh Đào (Chủ nhiệm)