Dữ liệu đề tài

DHH2013-06-18

Phân tích ảnh hưởng của phát triển du lịch đến tăng trưởng kinh tế ở tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN KHÁC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Hồ Minh Trang (Chủ nhiệm), Hà Thị Hằng, Bùi Thị Tám, Lê Thị Kiều Thúy

DHHC

Nghiên cứu các nhân tố tác động đến sự phát triển ngành du lịch ở tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Hồ Minh Trang

CS-DTA

Lợi ích kinh tế của các hộ gia đình sau thu hồi đất phục vụ quá trình đô thị hóa ở Thành phố Huế

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Hồ Minh Trang

B2010-DHH06-33

Giải pháp việc làm cho người lao động sau thu hồi đất trong quá trình đô thị hoá ở tỉnh Thừa Thiên Huế.

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hà Thị Hằng (Chủ nhiệm), Nguyễn Hồ Minh Trang

CS-DTB

Kết hợp tăng trưởng kinh tế với tiến bộ xã hội trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Hồ Minh Trang