Dữ liệu đề tài

NN-NCCB713206

Ðánh Giá Tiềm Năng, Hiện Trạng Khai Thác Và Đề Xuất Các Phương Án Khai Thác, Sử Dụng Hợp Lý Tài Nguyên Nước Ngầm Khu Vực Ven Biển Tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Đình Tiến

B2001-07-08

Đặc Điểm Địa Chất Thuỷ Văn Và Tài Nguyên Nước Nhạt Dưới Đất Của Đồng Bằng Ven Biển Tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Đình Tiến, Nguyễn Đình Bảo

CS-DTDHKH-1998

Nghiên cứu sơ bộ tầng Chứa nước Actêzi khu vực Tây Bắc thành phố Đà Nẵng

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Đình Tiến

CS-DTDHKH-1996

Sự phân bố nước dưới đất khu vực Đak Lak

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Đình Tiến