Dữ liệu đề tài

DHH2015-01-72

Đánh giá tiềm năng nước dưới đất khu vực đồng bằng ven biển phía Đông Nam tỉnh Quảng Trị phục vụ quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Đình Tiến (Chủ nhiệm), Hoàng Hoa Thám, Trần Thị Ngọc Quỳnh

NN-NCCB105.99-2014.04-NAFOSTED

Áp lực nước lỗ rỗng và độ lún của nền đất loại sét bão hòa chịu tải trọng động không chu kỳ đa phương

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Thanh Nhàn (Chủ nhiệm), Trần Hữu Tuyên, Đỗ Quang Thiên, Nguyễn Đình Tiến, Trần Thị Ngọc Quỳnh