Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

Luật thương mại quốc tế

NXB Đại học Huế, 2014
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Tác giả: Đoàn Đức Lương (Chủ biên), Hồ Nhân Ái (Chủ biên), Vũ Thị Hương (Chủ biên), Trần Viết Long, Cao Đình Lành

Luật Sở hữu trí tuệ

NXB Đại học Huế, 2012
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Tác giả: Đoàn Đức Lương, Nguyễn Thị Hà, Hồ Nhân Ái

Pháp luật, Chính sách biển Việt Nam và Chiến lược phát triển bền vững.

NXB Tư Pháp, 2006
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Tác giả: Hồ Nhân Ái