Dữ liệu Nhà khoa học

Lê Văn Bình
  • 200000.0069

Lê Văn Bình
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Quản trị kinh doanh

Chuyên ngành đào tạo:
Quản trị kinh doanh

Đơn vị quản lý:
Cơ quan Đại học Huế

Xem chi tiết
Nguyễn Thị Kim Bông

Nguyễn Thị Kim Bông
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Ban Đào tạo

Xem chi tiết
Hà Lê Quỳnh Chi

Hà Lê Quỳnh Chi
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Ban Đào tạo

Xem chi tiết
Lưu Mạnh Cường
  • 200000.0034

Lưu Mạnh Cường
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Quản lý giáo dục

Chuyên ngành đào tạo:
Quản lý giáo dục

Đơn vị quản lý:
Cơ quan Đại học Huế

Xem chi tiết
Trương Khánh Duy
  • 200000.0013

Trương Khánh Duy
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Khoa học máy tính

Chuyên ngành đào tạo:
Khoa học máy tính

Đơn vị quản lý:
Trung tâm Công nghệ thông tin

Xem chi tiết
Nguyễn Hồng Giang
  • 200000.0111

Nguyễn Hồng Giang
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Quản trị kinh doanh

Chuyên ngành đào tạo:
Quản trị kinh doanh

Đơn vị quản lý:
Cơ quan Đại học Huế

Xem chi tiết
Nguyễn Thị Thu Hà

Nguyễn Thị Thu Hà
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Ban Đào tạo

Xem chi tiết
Nguyễn Thị Thu Hằng
  • 160000.0003

Nguyễn Thị Thu Hằng
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Cơ quan Đại học Huế

Xem chi tiết
Hoàng Thị Hiệp

Hoàng Thị Hiệp
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Quản trị kinh doanh

Chuyên ngành đào tạo:
Quản trị kinh doanh

Đơn vị quản lý:
Ban Kế hoạch - Tài chính

Xem chi tiết
Đặng Thị Thái Hòa
  • 200000.0038

Đặng Thị Thái Hòa
Đại học

Ngành đào tạo:
Khoa học máy tính

Chuyên ngành đào tạo:
Khoa học máy tính

Đơn vị quản lý:
Cơ quan Đại học Huế

Xem chi tiết
Nguyễn Văn Hòa
  • 200000.0120

Nguyễn Văn Hòa
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Lý luận ngôn ngữ

Chuyên ngành đào tạo:
Lý luận ngôn ngữ

Đơn vị quản lý:
Cơ quan Đại học Huế

Xem chi tiết
Phan Minh Huấn
  • 200000.0045

Phan Minh Huấn
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Quản lý giáo dục

Chuyên ngành đào tạo:
Quản lý giáo dục

Đơn vị quản lý:
Cơ quan Đại học Huế

Xem chi tiết