Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Nghiên cứu khả năng chịu mất nước của mô sẹo thuốc lá nuôi cấy in vitro

Tc Sinh Học, 1992
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Hoàng Lộc, Lê Trần Bình, Lê Thị Muội, Hoàng Thị Tuyết Ngọc

Desiccation and salt stresses stimulate growth and regeneration of Craterostigma plantagineum Hochst in in vitro culture

Proc. National Centre For Scientific Research Of Vietnam , 1991
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Hoàng Lộc, Le Tran Binh, Le Thi Muoi

Chọn dòng thuốc lá (Nicotiana tabacum L.) chống chịu NaCl bằng nuôi cấy phân lập callus.

1990
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Hoàng Lộc, Lê Trần Bình, Lê Thị Muội