Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

TẠO DÒNG CÁC GEN MÃ HÓA CHITINASE 42 kDa CỦA Trichoderma asperellum VÀO VECTOR BIỂU HIỆN THỰC VẬT pMYV719 ĐỂ PHỤC VỤ CHUYỂN GEN

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2022
Lĩnh vực: SINH HỌC
Danh mục: ACI
Tác giả: Phùng Thị Bích Hòa (Chính), Nguyễn Hoàng Tuệ, Phạm Thị Huyền Trang, Trần Gia Cát Tường, Huỳnh Thị Quỳnh Trang, Nguyễn Xuân Huy, Nguyễn Hoàng Lộc (Chính)

Overexpression of 42 kDa chitinase genes from Trichoderma asperellum SH16 in peanut (Arachis hypogaea)

Journal of Crop Improvement, 2022
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Danh mục: ESCI
Tác giả: Phùng Thị Bích Hòa (Chính), Nguyễn Hoàng Tuệ, Lê Thị Thu Huyền, Lục Hoàng Linh, Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Quang Đức Tiến, Nguyễn Ngọc Lương, Nguyễn Xuân Huy (Chính), Nguyễn Hoàng Lộc (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.1080/15427528.2022.2110346

1811-4989

Expression of a synthetic gene encoding for the enhanced green fluorescent protein in various Escherichia coli strains

Tạp chí Công nghệ Sinh học, 2022
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyen Thi Nha Trang (Chính), Huynh Thi Thu Ha, Nguyen Phuong Thao, Duong Thi Anh Tho, Cao Thi Trang, Lê Thị Hà Thanh, Nguyễn Hoàng Tuệ, Nguyễn Hoàng Lộc, Nguyễn Ngọc Lương (Chính)

1573-0972

Bioproduction of eriodictyol by Escherichia coli engineered co-culture

World Journal of Microbiology and Biotechnology, 2022
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Danh mục: SCIE
Tác giả: Nguyễn Huy Thuân (Chính), Vinay Bharadwaj , Tran Thanh Viet, Nguyễn Quang Đức Tiến, Nguyễn Hoàng Lộc (Chính)

2347-212X

Cloning the root-specific Asy promoter and genes encoding chitinase 42 kDa of Trichoderma asperellum into the plant expression vector

Journal of Applied Biology and Biotechnology, 2022
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Nguyễn Hoàng Tuệ (Chính), Tran Gia Cat Tuong, Pham Thi Huyen Trang, Nguyen Duc Chung, Phung Thi Bich Hoa, Nguyễn Quang Đức Tiến, Nguyễn Hoàng Lộc (Chính)
Liên kết: https://jabonline.in/abstract.php?article_id=706&sts=2

0890-5436

Production and purification of nattokinase from Bacillus subtilis

Food Biotechnology, 2022
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Danh mục: SCIE
Tác giả: Nguyễn Hoàng Minh (Chính), Huỳnh Thị Quỳnh Trang, Trần Bảo Vân, Nguyễn Hoàng Lộc (Chính)

2320 – 8694

Optimizing the production of a functional type a recombinant endochitinase from Trichoderma asperellum in Escherichia coli

Journal of Experimental Biology and Agricultural Sciences, 2021
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Nguyen Ngoc Luong (Chính), Nguyen Quang Duc Tien, Phung Thi Bich Hoa, Nguyen Hoang Tue, Mai Thi Thu Hien, Nguyen Hoang Loc (Chính), Nguyen Xuan Huy (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.18006/2021.9(6).871.880

1560-8530

Heterologous Expression of chi42 Gene from Trichoderma asperellum in Bacillus subtilis

International Journal of Agriculture and Biology, 2021
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Danh mục: SCIE
Tác giả: Nguyễn Hoàng Tuệ (Chính), Trinh Thi My Uyen, Hoang Anh Thi, Nguyễn Hoàng Minh, Trần Gia Cát Tường, Ngô Thị Minh Thu, Nguyễn Đức Chung, Nguyễn Hoàng Lộc (Chính)

1028-8880

Antagonistic activity against pathogenic Vibrio isolates of bioflocculant-producing bacteria isolated from shrimp ponds

Pakistan Journal of Biological Sciences, 2021
Lĩnh vực: Vi sinh vật học
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Công Tuấn (Chính), Lê Thị Hà Thanh (Chính), Đặng Thị Thùy Trang, Bùi Nguyễn Nhật Lệ, Nguyễn Lê Nhật Linh, Nguyễn Văn Khanh, Huyền Tôn Nữ Bảo Tiên, Nguyễn Hoàng Lộc (Chính)
Liên kết: https://dx.doi.org/10.3923/pjbs.2021.1322.1332

1560-8530

Heterologous Expression of chi42 Gene from Trichoderma asperellum in Bacillus subtilis

International Journal of Agriculture and Biology, 2021
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Danh mục: SCIE
Tác giả: Nguyễn Hoàng Tuệ (Chính), Trinh Thi My Uyen, Hoang Anh Thi, Nguyen Hoang Minh, Tran Gia Cat Tuong, Ngo Thi Minh Thu, Nguyễn Đức Chung, Nguyễn Hoàng Lộc (Chính)

0974-0430

De novo whole-genome assembly and discovery of genes involved in triterpenoid saponin biosynthesis of Vietnamese ginseng (Panax vietnamensis Ha et Grushv.)

Physiology and Molecular Biology of Plants, 2021
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Danh mục: SCIE
Tác giả: Nguyễn Quang Đức Tiến (Chính), Xiao Ma, Lê Quang Mẫn, Dương Thị Kim Chi, Nguyễn Xuân Huy, Dương Tấn Nhựt, Stephane Rombauts, Trần Út, Nguyễn Hoàng Lộc (Chính)
Liên kết: https://link.springer.com/article/10.1007/s12298-021-01076-1