Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

1879-0003

Partitioning recombinant chitinase from Nicotiana benthamiana by an aqueous two-phase system based on polyethylene glycol and phosphate salts

International Journal of Biological Macromolecules, 2024
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Danh mục: SCIE
Tác giả: Nguyễn Hoàng Tuệ (Chính), Nguyễn Hoàng Phúc, Phùng Thị Bích Hòa, Nguyễn Quang Đức Tiến, Nguyễn Hoàng Lộc (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2024.131924

2815-5955

Expression of global consensus non-structural protein 1 (NS1) of dengue virus serotypes 1 and 2 in Nicotiana benthamiana

Tạp chí Công nghệ Sinh học, 2023
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học, Miễn dịch học
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Ngọc Lương (Chính), Cù Lê Nguyên (Chính), Tưởng Quốc Triệu, Nguyễn Hoàng Lộc
Liên kết: https://vjs.ac.vn/index.php/vjbt/article/view/19173

2455-7005

3-hydroxy-3-methylglutaryl-coenzyme A reductase of Vietnamese ginseng: structure, promoter identification, and expression analysis

Journal of Applied Biology and Biotechnology, 2023
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Nguyễn Quang Đức Tiến (Chính), Hoang Kha, Tran Linh Anh, Le Quang Man, Duong Tan Nhut, Nguyễn Hoàng Lộc (Chính)
Liên kết: https://jabonline.in/abstract.php?article_id=1016

Overexpression of 42 kDa chitinase genes from Trichoderma asperellum SH16 in peanut (Arachis hypogaea)

Journal of Crop Improvement, 2023
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Phùng Thị Bích Hòa (Chính), Nguyễn Hoàng Tuệ (Chính), Lê Thị Thu Huyền, Lục Hoàng Linh, Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Quang Đức Tiến, Nguyễn Ngọc Lương, Nguyễn Xuân Huy (Chính), Nguyễn Hoàng Lộc (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.1080/15427528.2022.2110346

2278-4535

Investigation on growth and development of 42 kDa chitinase transgenic peanuts (Arachis hypogaea L.) cultivar L14 under in vivo conditions

Research Journal of Biotechnology, 2023
Lĩnh vực: SINH HỌC
Danh mục: SCIE
Tác giả: Phùng Thị Bích Hòa (Chính), Nguyễn Hoàng Tuệ, Hoàng Lan Phương, Nguyễn Xuân Huy, Nguyễn Hoàng Lộc (Chính)

1462-0316

Identification, 3D modelling, and expression analysis of protopanaxadiol and protopanaxatriol synthases in Vietnamese ginseng under vanadium elicitation

Journal of Horticultural Science and Biotechnology, 2023
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Danh mục: SCIE
Tác giả: Nguyễn Quang Đức Tiến (Chính), Hoàng Kha, Trần Linh Anh, Lê Quang Mẫn, Dương Tấn Nhựt, Nguyễn Hoàng Lộc (Chính)
Liên kết: https://www.tandfonline.com/eprint/QSQSYNUAXZAX6H5DG8FK/full?target=10.1080/14620316.2023.2226656

TẠO DÒNG VÀ PHÂN TÍCH TRÌNH TỰ GEN MÃ HÓA MALONYL-COA SYNTHETASE (matB) VÀ MALONYL-COA DECARBOXYLASE (matC) từ Rhizobium leguminosarum KTCC 2362

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (tên cũ: Khoa học kỹ thuật nông nghiệp), 2023
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Pham Tran Quy Anh (Chính), Nguyễn Quang Đức Tiến, Nguyễn Hoàng Lộc, Nguyễn Huy Thuần (Chính)
Liên kết: https://tapchi.vnua.edu.vn/wp-content/uploads/2023/04/tap-chi-so-4.7.pdf

2347-212X

The occurrence of antibiotic resistance Vibrio isolates from brackish water shrimp ponds in the coastal area in Thua Thien Hue, Vietnam

Journal of Applied Biology and Biotechnology, 2023
Lĩnh vực: SINH HỌC
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Lê Công Tuấn (Chính), Nguyễn Văn Khanh, Huyen Ton Nu Bao Tien, Phung Thao Phuong, Đường Văn Hiếu, Lê Thị Hà Thanh, Nguyễn Hoàng Lộc (Chính)

TẠO DÒNG CÁC GEN MÃ HÓA CHITINASE 42 kDa CỦA Trichoderma asperellum VÀO VECTOR BIỂU HIỆN THỰC VẬT pMYV719 ĐỂ PHỤC VỤ CHUYỂN GEN

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2022
Lĩnh vực: SINH HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Phùng Thị Bích Hòa (Chính), Nguyễn Hoàng Tuệ, Phạm Thị Huyền Trang, Trần Gia Cát Tường, Huỳnh Thị Quỳnh Trang, Nguyễn Xuân Huy, Nguyễn Hoàng Lộc (Chính)