Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Giải pháp giảng dạy "Hoạt động trải nghiệm" trong đào tạo sinh viên ngành sư phạm vật lí đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng/The University of Danang - Journal of Science and Technology, 2018
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Danh mục: ACI
Tác giả: Lê Công Triêm (Chính), Quách Nguyễn Bảo Nguyên, Trần Thị Ngọc Ánh, Lê Thị Cẩm Tú

Fostering integrated natural science teaching capacity for secondary school teachers

Proceedings of the International Conference on Teachers and Educational Administrators' Competence in the Context of Globalisation, 2017
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thị Ngọc Ánh, Lê Công Triêm (Chính)

Cấu trúc của sách giáo khoa môn Vật lý ở THPT hiện hành và xu hướng đổi mới

Tạp chí Giáo dục số đặc biệt, tháng 4/2014, 2017
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Công Triêm (Chính), Đỗ Văn Năng

Sử dụng đa dạng hoá các loại hình thí nghiệm trong dạy học vật lí,

Tạp chí Giáo dục và Xã hội, 2016
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Thị Ngọc Ánh (Chính), Lê Công Triêm

Một số giải pháp bồi dưỡng giảng viên trẻ đại học sư phạm trong bối cảnh hội nhập quốc tế

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, 2015
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Đức Vũ (Chính), Lê Công Triêm

Rèn luyện cho học sinh kỹ năng làm việc với sách giáo khoa và việc nâng cao hiệu quả dạy học vật lý THPT

Tạp chí Giáo dục, 2015
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Công Triêm (Chính), Đỗ Văn Năng

Các giải pháp nâng cao năng lực nghề nghiệp cho đội ngũ giảng viên các trường sư phạm”,

Hội thảo khoa học quốc gia “Bồi dưỡng nâng cao năng lực cho giảng viên các trường sư phạm”, tổ chức tại Đại học Đà Nẵng tháng 10/2015. Kỷ yếu do NXB Thông tin và truyền thông., 2015
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thị Ty, Lê Công Triêm

Sử dụng kênh hình trong dạy học vật lý

Tạp chí Thiết bị giáo dục, 2014
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Công Triêm (Chính), Đỗ Văn Năng