Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

0022-5142

Exposure to a novel feedstuff by goat dams during pregnancy and lactation versus pregnancy alone does not further improve post weaning acceptance of this feedstuff by their kids

Journal of the Science of Food and Agriculture, 2016
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Danh mục: SCIE
Tác giả: Phan Vũ Hải (Chính), Schonewille JT, Đàm Văn Tiện, Evert H, Hendriks WH
Liên kết: https://doi.org/10.1002/jsfa.7338

1859-1388

Phản hồi về một số khía cạnh chăn nuôi dê của nông hộ vùng đồi Bắc miền Trung

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2014
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Đàm Văn Tiện (Chính), Trần Thị Thu Hồng, Đào Thị Phượng, Phan Vũ Hải, Vũ Văn Hải, Lê Thị Lan Phương

0168-1591

Improved acceptance of Chromonaela odorata by goat kids after weaning is caused by in utero exposure during late but not early pregnancy

Applied Animal Behaviour Science, 2014
Lĩnh vực: THÚ Y
Danh mục: SCIE
Tác giả: Phan Vũ Hải, Schonewille, J.T., Đàm Văn Tiện, Everts, H., Hendriks, W.H.
Liên kết: https://doi.org/10.1016/j.applanim.2014.07.004

Sự thay đổi thành phần hóa học của tảng đá liếm đa dinh dưỡng trong những điều kiện đóng gói khác nhau.

2. Đàm Văn Tiện, Võ Thế Nhân, Đỗ Dương Ngọc, Trần Thị Thu Hồng, Đào Thị Phượng, Vũ Văn Hải, Phan Vũ Hải, 2014. Tạp chí Khoa học, Đại học Huế, ISSN 1859-1388, 89(1):177-186., 2014
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Danh mục: Khác
Tác giả: Đàm Văn Tiện (Chính), Trần Thị Thu Hồng, Đỗ Dương Ngọc, Đào Thị Phượng, Vũ Văn Hải, Phan Vũ Hải

0168-1591

Improved acceptance of Chromonaela odorata by goat kids after weaning is triggered by in utero exposure but not consumption of milk

Applied Animal Behaviour Science, 2013
Lĩnh vực: THÚ Y
Danh mục: SCIE
Tác giả: Phan Vũ Hải (Chính), Đàm Văn Tiện, Jan Thomas Schonewille; Henk Everts; Wouter Hendrikus Hendriks

1439-0531

Acute changes in the concentrations of prostaglandin F2α (PGF) and cortisol in uterine and ovarian venous blood during PGF-induced luteolysis in cows

Reproduction in Domestic Animals, 2012
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Dương Thanh Hải (Chính), Vũ Văn Hải, Bah MM, Woclawek-Potocka I, Dam TV, Skarzynski DJ, Okuda K, Acosta TJ., Đàm Văn Tiện
Liên kết: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21729178/

0168-1591

Feeding Chromonaela odorata during pregnancy to goat dams affects acceptance of this feedstuff by their offspring

Applied Animal Behaviour Science, 2012
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Danh mục: SCIE
Tác giả: Phan Vũ Hải (Chính), Đàm Văn Tiện, Thomas Schoniwelle, Henk Evert, Wouter Hankdrik

Ảnh hưởng của độ tuổi của gà đến kết quả xác định giá trị năng lượng trao đổi trong thức ăn

Tạp chí Khoa học và Công nghệ chăn nuôi, 2011
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Hồ Lê Quỳnh Châu (Chính), Hồ Trung Thông, Vũ Chí Cương, Đàm Văn Tiện