Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

09731342

Emotional intelligence and mental health problems among adolescents in Vietnam: a school-based survey

Journal of Indian Association for Child and Adolescent Mental Health, 2021
Lĩnh vực: Tâm lý học chuyên ngành
Danh mục: ESCI
Tác giả: Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh (Chính), Trần Đức Thạch, Trần Thị Tú Anh, Jane Fisher
Liên kết: https://jiacam.org/ojs/index.php/JIACAM/article/view/735

0868-3719

TỈ LỆ RỐI LOẠN TÂM THẦN Ở TRẺ VỊ THÀNH NIÊN VIỆT NAM: TỔNG QUAN TỪ MỘT SỐ CÔNG BỐ TIẾNG ANH

Tạp chí Khoa học Đại học Sư phạm Hà Nội, 2021
Lĩnh vực: Tâm lý học chuyên ngành
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh

2055-1029

Mental health among Vietnamese urban late adolescents: The association of parenting styles

Health Psychology Open, 2020
Lĩnh vực: Tâm lý học nói chung (bao gồm cả nghiên cứu quan hệ nguời - máy),
Danh mục: ESCI
Tác giả: Thu-Thuy Thi La, Hong-Van Thi Dinh (Chính), Mai-Huong Thi Phan, Le-Hang Thi Do, Phuong-Hoa Thi Nguyen, Quynh-Anh Ngoc Nguyen
Liên kết: https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/2055102920948738

1577-7057

Self-Compassion and Well-being among Vietnamese Adolescents

International Journal of Psychology and Psychological Therapy, 2020
Lĩnh vực: Tâm lý học chuyên ngành
Danh mục: ESCI
Tác giả: Nguyễn Phước Cát Tường (Chính), Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh
Liên kết: https://www.ijpsy.com

2354-1075

Mối quan hệ giữa kết nối thiên nhiên và sức khỏe tâm thần của sinh viên: tổng quan từ các nghiên cứu nước ngoài

Tạp chí Khoa học Đại học Sư phạm Hà Nội, 2020
Lĩnh vực: Tâm lý học chuyên ngành
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Phước Cát Tường (Chính), Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh

1066-4807

Perceived parenting styles and emotional intelligence among adolescents in Vietnam

Family Journal, 2020
Lĩnh vực: TÂM LÝ HỌC
Danh mục: ESCI
Tác giả: Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh (Chính), Thach Tran, Trần Thị Tú Anh, Jane Fisher, TA Nguyen
Liên kết: https://doi.org/10.1177/1066480719896558

Thực trạng rối nhiễu hành vi của học sinh Trường THCS Nguyễn Hoàng, Thành phố Huế

Kỷ yếu Hội thảo khoa học Cán bộ trẻ các Trường ĐHSP toàn quốc lần thứ IV, Hải Phòng, 2014
Lĩnh vực: TÂM LÝ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Đinh Thị Hồng Vân, Trần Thị Loan, Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh