Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

ISSN:1475-7192

HOW MALL HELPS MAJORED STUDENTS PROMOTE THEIR LEARNER AUTONOMY THROUGH OUT-OF CLASS ACTIVITIES AT VĂN LANG UNIVERSITY

International Journal of Psychosocial Rehabilitation, 2020
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Trương Bạch Lê
Liên kết: https://www.psychosocial.com/article/PR280320/21156/

2537-1754

Vietnamese EFLteachers’ use of the set of new English textbooks Tieng Anh 11 as resurces for achievement tests

European Journal of Foreign Language Teaching, 2020
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Trương Bạch Lê

1475-7192

How Mall help non-major English students promote their learning autonomy through out of class activities at Van Lang University

International Journal of Psychosocial Rehabilitation, 2020
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Trương Bạch Lê

2525-2674

Strategies for translating Vietnamese culture-specific items in tourist materials into English

Tạp chí khoa học Ngôn ngữ và Văn hóa, 2019
Lĩnh vực: Nghiên cứu chung về ngôn ngữ
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Vũ Khánh (Chính), Trương Bạch Lê
Liên kết: http://tapchinnvh.hucfl.edu.vn/index.php/tckhnnvh/article/view/75/pdf

2525-2674

Strategies for translating Vietnamese culture-specific items in tourist materials into English

Tạp chí khoa học Ngôn ngữ và Văn hóa, 2019
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trương Bạch Lê

A study on the translation into Vietnamese of culture-specific items in the novel “ To Kill a Mocking Bird”

Tạp chí khoa học Ngôn ngữ và Văn hóa, 2018
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trương Bạch Lê

1859-1612

Integrating service learning activities into the english major undergraduate curriculum at Hue university of foreign languages

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học xã hội và Nhân văn, 2017
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trương Bạch Lê (Chính), Đặng Thị Cẩm Tú

0868-3662

Xác định nhu cầu phát triển nghiệp vụ giảng dạy tiếng Anh chuyên ngành trong các trường cao đẳng và đại học ở Huế

Tạp chí Khoa học giáo dục, 2017
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trương Bạch Lê (Chính)

Teacher agency & autonomy in rural Vietnam

Teacher Agency & Policy Response in English Language Teaching, 2017
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Trương Bạch Lê (Chính)
Liên kết: https://www.amazon.com/Response-Language-Teaching-Routledge-Education/dp/1138181897

1906-7062

Perceiving and Enacting Language and Culture from film in a tertiary English Classroom in Vietnam

Academic Journal of Humanities and Social Sciences Buriram Rajabhat University, 2016
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Trương Bạch Lê (Chính)

1859-0810

Phát triển năng lực giáo viên tiếng Anh chuyên ngành

Tạp chí Thiết bị Giáo dục, 2016
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trương Bạch Lê (Chính)

Validity in Test Design: The case of Upper-Secondary School of English Teachers in Quang Tri.

National Conference on Assessing Highschool Students’ English Proficiency, Huế, 2014
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Trương Bạch Lê