Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

ISSN 2588-1213

Nhận thức của GV tiếng Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế về việc sử dụng tài liệu giảng dạy kỹ năng ngôn ngữ

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học xã hội và Nhân văn, 2023
Lĩnh vực: Ngôn ngữ học ứng dụng
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trương Bạch Lê (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.26459/hueunijssh.v132i6A.6910

ISSN 2501-7136

EFL Tertiary Students' Perception and Practice with Language Learning beyond the Classroom: The Case of Vietnam-European Journal of English Language Teaching

European Journal of English Language Teaching, 2023
Lĩnh vực: Ngôn ngữ học ứng dụng
Danh mục: Khác
Tác giả: Trương Bạch Lê, Nguyễn Vũ Khánh (Chính)
Liên kết: https://oapub.org/edu/index.php/ejel/issue/view/316

2525-2674

Exploring Explicitation in Translating English Nominalization into Vietnamese

Tạp chí khoa học Ngôn ngữ và Văn hóa, 2022
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Bùi Thùy Minh (Chính), Trương Bạch Lê
Liên kết: https://vjol.info.vn/index.php/nnvh/article/view/74349/63248

1859-1612

Online autonomous learning by upper-secondary EFL students: online resources and perceived affordances and challenges

Tạp chí Khoa học, 2022
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trương Bạch Lê

2525-2445

Use of resources and activities for language learning beyond the classroom by English-majored students at a university in Vietnam

VNU Journal of Foreign Studies, 2021
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Trương Bạch Lê, Nguyễn Vũ Khánh (Chính)

ISSN:1475-7192

HOW MALL HELPS MAJORED STUDENTS PROMOTE THEIR LEARNER AUTONOMY THROUGH OUT-OF CLASS ACTIVITIES AT VĂN LANG UNIVERSITY

International Journal of Psychosocial Rehabilitation, 2020
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Trương Bạch Lê
Liên kết: https://www.psychosocial.com/article/PR280320/21156/

1475-7192

How Mall help non-major English students promote their learning autonomy through out of class activities at Van Lang University

International Journal of Psychosocial Rehabilitation, 2020
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Trương Bạch Lê

2537-1754

Vietnamese EFLteachers’ use of the set of new English textbooks Tieng Anh 11 as resurces for achievement tests

European Journal of Foreign Language Teaching, 2020
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Trương Bạch Lê

2525-2674

Strategies for translating Vietnamese culture-specific items in tourist materials into English

Tạp chí khoa học Ngôn ngữ và Văn hóa, 2019
Lĩnh vực: Nghiên cứu chung về ngôn ngữ
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Vũ Khánh (Chính), Trương Bạch Lê
Liên kết: http://tapchinnvh.hucfl.edu.vn/index.php/tckhnnvh/article/view/75/pdf

2525-2674

Strategies for translating Vietnamese culture-specific items in tourist materials into English

Tạp chí khoa học Ngôn ngữ và Văn hóa, 2019
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trương Bạch Lê

A study on the translation into Vietnamese of culture-specific items in the novel “ To Kill a Mocking Bird”

Tạp chí khoa học Ngôn ngữ và Văn hóa, 2018
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trương Bạch Lê