Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Tổ chức đánh giá định kì thông qua dự án học tập: Nghiên cứu trường hợp trong dạy học Vật lí 10

TNU Journal of Science and Technology (Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên), 2024
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: ACI
Tác giả: Trần Thị Ngọc Ánh (Chính)
Liên kết: http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/9214/pdf

Đề xuất quy trình triển khai thực tế tăng cường trong dạy học “Điện học. Điện từ học" Vật lí 11 thông qua sử dụng học liệu số Mozaik 3D

TNU Journal of Science and Technology (Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên), 2024
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: ACI
Tác giả: Trần Thị Ngọc Ánh (Chính)
Liên kết: http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/9206/pdf

Biện pháp sử dụng thực tế tăng cường trong dạy học Khoa học tự nhiên

Tạp chí Giáo chức Việt Nam, 2023
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Thị Ngọc Ánh (Chính)

1995-1272

Teachers' Perceptions and Readiness for Digital Transformation in Education: Empirical Evidence from Vietnam, a Developing Nation

FWU Journal of Social Sciences, 2023
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Trần Thị Ngọc Ánh (Chính)

1989-9572

Competencies of the Team of Department Head At Higher Education Institutions in Vietnam in The Context of the Industrial Revolution 4.0

Journal For Educators Teachers And Trainers, 2023
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: ESCI
Tác giả: Trần Thị Ngọc Ánh

High School Teachers’ Challenges and Needs for Implementing Online Self-Assessment Tools in the Post-Pandemic Era in Vietnam

Proceedings of the 9th International Conference on Educational Reform (ICER 2023): Education for Sustainable Development, 2023
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thị Ngọc Ánh (Chính), Lê Khánh Tùng

Mobile E-portfolios on Google Sites: A Tool for Enhancing Project-Based learning

International Journal of Interactive Mobile Technologies, 2023
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Trần Thị Ngọc Ánh (Chính)
Liên kết: https://online-journals.org/index.php/i-jim/article/view/39673

1694-2116

The Impact of Online Self-Assessment on Learning Outcomes and Self-Assessment Skills Among Grade 11 Students in Vietnam

International Journal of Learning, Teaching and Educational Research, 2023
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Trần Thị Ngọc Ánh (Chính), Nguyễn Thị Tân An
Liên kết: http://ijlter.org/index.php/ijlter/article/view/7313

The Effects of Socrative-Based Online Homework on Learning Outcomes in Vietnam: A Case Study

International Journal of Interactive Mobile Technologies, 2023
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Trần Thị Ngọc Ánh (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.3991/ijim.v17i05.37513

Một số biện pháp sử dụng ngôn ngữ lập trình Python trong dạy học STEM Robotics ở cấp trung học phổ thông

Tạp chí Giáo dục, 2023
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Tú Hà (Chính), Trần Thị Ngọc Ánh (Chính)