Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

ISBN: 978-604-965-836-5

Thực trạng hoạt động Thể dục Thể thoa ngoại khóa của sinh viên Đại học Huế trong giai đoạn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID 19

Kỷ yếu Hội nghị nghiên cứu khoa học về công tác Giáo dục thể chất và thể thao các trường Cao đẳng, Đại học toàn quốc năm 2022 (tập 2), 2022
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Cát Nguyên, Lê Trần Quang, Phạm Đức Thạnh, Nguyễn Đôn Công Uy

ISSN 1859-4417

Thực trạng hoạt động ngoại khóa môn Bơi mang bao gói trang bị của học viên năm thứ nhất, Trường Đại học Chính Trị

Tạp chí Bài báo trên các tạp chí khoa học của các Đại học trong nước, 2021
Lĩnh vực: Xã hội học khác
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Hoàng Hải, Phạm Đức Thạnh, Phạm Việt Đức, Ngô Duy Toàn (Đại học Chính Trị)

ISSN: 1859-0810

So sánh nhu cầu và thực trạng tham gia tập luyện thể dục thể thao ngoại khóa của sinh viên Đại học Huế

Tạp chí Thiết bị Giáo dục, 2021
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Cát Nguyên (Chính), Nguyễn Thế Tình, Phạm Đức Thạnh

ISBN 978-604-80-5010-8

Thực trạng giảng dạy môn học Cờ Vua cho sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế

Nhà xuất bản thông tin và truyền thông, 2020
Lĩnh vực: Xã hội học khác
Danh mục: Khác
Tác giả: Phạm Việt Đức (Chính), Phạm Đức Thạnh, Phạm Việt Hùng (ĐHTDTT Bắc Ninh)

ISBN: 978-604-80-501

Nghiên cứu giải pháp làm tăng hiệu quả tập luyện quyền trong giảng dạy môn karatedo cho sinh viên ngành Giáo dục thể chất-Đại học Huế

Kỷ yếu Hội thảo khoa học toàn quốc "Nâng cao chất lượng công tác giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trường học", 2020
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Quang Dũng (Chính), Lê Cát Nguyên, Phạm Đức Thạnh

ISBN: 978-604-80-501

Nghiên cứu những giải pháp phát triển phong trào bóng đá cho sinh viên trường Đại học Luật, Đại học Huế

Kỷ yếu Hội thảo khoa học toàn quốc "Nâng cao chất lượng công tác giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trường học", 2020
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Trịnh Xuân Hồng (Chính), Lê Cát Nguyên, Phạm Đức Thạnh

RESEARCH ON AEROBIC EXERCISES FOR FORMAL PHYSICAL EDUCATION PROGRAM TO DEVELOP GENALRAL FITNESS FOR FEMALE STUDENT OF HUE UNIVERSITY

PROCEEDINGS INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFRENCE - 2019, 2019
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Thị Uyên Phương (Chính), Nguyễn Thị Mùi, Phạm Đức Thạnh, Nguyễn Lê Nghĩa