Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

2522-9400

Formulation of Standards for Assessing the Impact of Physical Education on Hue University Students

Tạp chí Các tạp chí khoa học nước ngoài cấp quốc gia và quốc tế viết bằng các thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc, Tây Ban Nha., 2023
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Quang Dũng (Chính), Lê Cát Nguyên, Phạm Đức Thạnh
Liên kết: https://www.journal-ems.com/index.php/emsj/article/view/892/798

ISSN 2525-2348

ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIẢNG DẠY ONLINE MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT TẠI ĐẠI HỌC HUẾ

Tạp chí Bài báo trên các tạp chí khoa học của các Đại học trong nước, 2023
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Phạm Đức Thạnh, Nguyễn Văn Lợi, Dương Văn Dũng

ISSN: 2525-2348

Thực trạng các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả trong hoạt động ngoại khóa các môn thể thao của sinh viên Khoa Giáo dục Thể chất - Đại học Huế

Tạp chí Bài báo trên các tạp chí khoa học của các Đại học trong nước, 2023
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Phạm Đức Thạnh, Dương Văn Dũng

ISBN

Nghiên cứu đánh giá hiệu quả của chương trình đào tạo cử nhân ngành Giáo dục Thể chất - Đại học Huế

Hội thảo khoa học quốc gia về công tác Giáo dục Thể chất và Thể thao trường học tại các trường đại học, học viện và cao đẳng trong xu thế hội nhập quốc tế., 2023
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,.., Các vấn đề khoa học giáo dục khác
Danh mục: Khác
Tác giả: Phạm Đức Thạnh, Nguyễn Thành Việt, Hồ Đăng Quốc Hùng

ISBN: 978-604-965-836-5

Thực trạng hoạt động Thể dục Thể thoa ngoại khóa của sinh viên Đại học Huế trong giai đoạn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID 19

Kỷ yếu Hội nghị nghiên cứu khoa học về công tác Giáo dục thể chất và thể thao các trường Cao đẳng, Đại học toàn quốc năm 2022 (tập 2), 2022
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Cát Nguyên, Lê Trần Quang, Phạm Đức Thạnh, Nguyễn Đôn Công Uy

ISSN 1859-4417

Thực trạng hoạt động ngoại khóa môn Bơi mang bao gói trang bị của học viên năm thứ nhất, Trường Đại học Chính Trị

Tạp chí Bài báo trên các tạp chí khoa học của các Đại học trong nước, 2021
Lĩnh vực: Xã hội học khác
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Hoàng Hải, Phạm Đức Thạnh, Phạm Việt Đức, Ngô Duy Toàn (Đại học Chính Trị)