Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Some Dielectric, Ferroelectric, Piezoelectric Properties Of 0.35Pb(Zn1/3Nb2/3)-0.65Pb(Zrx,Ti1-x)O3 Ceramics

Journal Of Alloys And Compounds, Elsievier (To Appear), 2007
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Võ Duy Dần

Characterizations Of The Ferroelectric Relaxor Ceramics Of Titanate Zirconate An Niobate Zirconate (PZT-PZN)

Proceeding Of The First International Conference Of Functional Materials, 6-9/12/2006. Ha Long, Quang Nin+h, Vietnam, 2006
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Võ Duy Dần

Investigation of piezoelectric property of PZT nano-rods

Proceeding of the Osaka-Hanoi Forum, 2005
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Quang Tiến Dũng (Chính), Trương Văn Chương, Phan Đình Giớ, Võ Duy Dần, M.Hietschold

Effect Of Zr/Ti Ratio Content On Physical Properties Of The PZN-PZT Relaxor Ferroelectric Ceramics

Proceeding Of First International Symposium Of Functional Materials, 6-8,November 2005, Kuala Lumper, Malaysia, 2005
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Võ Duy Dần

Preparation Of Porous Anodic Alumina By Anodiazation

Proceed. Of The Second International Wokshop On Nanophysics And Nanotechology (IWON\"04). Hanoi, Vietnam, October 22-23, 2004, P. 275-278, 2004
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Trương Văn Chương, Võ Duy Dần

Một Số Tính Chất Điện Môi Áp Điện Của Gốm PZT Pha Tạp Nb

Những Vấn Đề Của Vật Lý Chất Rắn Hiện Đại, Tập IV-b1, Tr 690-694, NXB KHKT Hà Nội, 5/2004, 2004
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Võ Duy Dần

Study Of Dielectric, Piezoelectric And Piroelectric Properties Of PLZT, Ceramics With Reach PbZrO3

Fourth Inter.conference Of Inorganic Materials; Antwerp, Belgium, 12-15 May, 2004, 2004
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Võ Duy Dần

Study Of Structure, Microstructure And Ferroelectric Propertics Of Lead Titanate Thin Films Prepared By Sol -gel Technique

Proceeding Of The Second International Worshop On Nanophysies And Nanotechnology. Hanoi, Vietnam, October 22-23, 2004, P.187-191, 2004
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Võ Duy Dần

Structure And Diclectric, Ferrolectric , Pyroelectric Properties Of Pb(Zn1/3Nb2/3)1-x(Zr0.47Ti0.53)O3

Proceedings Of The Second International Workshop On Nanophysies And Nanotechology. Ha Noi, Vietnam- October 22-23, 2004, P. 181-185, 2004
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Võ Duy Dần

Some Dielectric, Piezoelectric, Pyroelectric Of The PLZT Ceramics On The PbZrO3 - Rich Side

Third International Conference On Inorganic Meterials. Steigenberger Hotel, Konstantz, Germany, 7-10 September 2002, 2002
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Võ Duy Dần

Ảnh Hưởng Của La Lên Cấu Trúc, Vi Cấu Trúc Của Vật Liệu Gốm Sắt Điện Pb1-3/2xLax(Ti0,98Mn0,02)O3 Và Pb1-3/2xLaxTiO3

Tạp Chí Khoa Học Đại Học Huế. Số 7 (2001), Tr. 35-40, 2001
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Võ Duy Dần

Đánh Giá Tính Sắt Điện Của Vật Liệu Gốm Pb1-3/2x Lax(Ti0,98Mn0,02) O3 Trên Cơ Sở Thực Nghiệm Và Lý Thuyết Nhiệt Động Học

Tạp Chí Khoa Học Đại Học Huế. Số 7(2001), Tr. 29 –34, 2001
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Võ Duy Dần