Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Faculty engagement in internal quality assurance of academic programs: A literarutre review

Vietnam Journal of Education, 2022
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Phạm Thị Tuyết Nhung (Chính)

Excellent in Internal quality assurance: An empirical study in United States

Vietnam Journal of Education, 2021
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Phạm Thị Tuyết Nhung (Chính)

Implementation of Quality Enhancement Plan in Vietnam Instutional Accreditation: Perspectives from Vietnamese educators

Hội thảo khoa học quốc gia tại Đại học quốc gia Hà Nội- Viện BĐCL GD, 2021
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Phạm Thị Tuyết Nhung (Chính)

1536-0725

NILOA Transparency Framework: Implications for the Publicity of Student Learning Outcomes

ASSESSMENT, 2021
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: SCIE
Tác giả: Phạm Thị Tuyết Nhung (Chính)

Mô hình đảm bảo chất lượng bên trong xuất sắc- Kinh nghiệm quốc tế và đề xuất cho Việt Nam

Tạp chí Khoa học giáo dục, 2021
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Phạm Thị Tuyết Nhung (A) (Chính)

2354-0753

Mô hình BĐCL bên trong xuất sắc- Kinh nghiệm quốc tế và đề xuất cho Việt Nam

Tạp chí Khoa học giáo dục, 2021
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Phạm Thị Tuyết Nhung (Chính)

2354-0753

NGHIÊN CỨU VỀ CÁC CÔNG CỤ BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG BÊN TRONG Ở MỘT SỐ TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÊN THẾ GIỚI VÀ KHUYẾN NGHỊ CHO VIỆT NAM

Tạp chí Phát triển giáo dục, 2021
Lĩnh vực: Các vấn đề khoa học giáo dục khác
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Phạm Thị Tuyết Nhung

VALIDITY AND RELIABILITY OF META-ASSESSMENT PROCESS: EXPERIENCE FROM U.S.

Kỷ yếu Hội thảo quốc tế, 2020
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: Khác
Tác giả: Phạm Thị Tuyết Nhung (Chính)

Các phương pháp đánh giá quy trình đảm bảo chất lượng toàn trường đại học theo hướng hiệu quả toàn trường

Tạp chí đảm báo chất lượng Giáo Dục, 2020
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Phạm Thị Tuyết Nhung (A) (Chính)