Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

TOWARDS A FRAMEWORK FOR EMPOWERING E-GOVERNMENT ONE-STOP SHOP: ENHANCING SERVICE DELIVERY WITH BUSINESS PROCESS MANAGEMENT AND COMPLIANCE

The 10th International Conference on Management and Business (COMB-2023), 2023
Lĩnh vực: Khoa học máy tính và khoa học thông tin khác.
Danh mục: Khác
Tác giả: N. Long Ha (Chính), Quan Truong Tan, S. Huong Do, Thái Thị Vân Anh, Hoàng Thị Thu Quỳnh

Assessment of livelihood’s vulnerability to climate change of local communities at coastal zone in Thua Thien Hue

Hội thảo Khoa học Đại học Thương mại, 2023
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Công Dũng (Chính), Đào Duy Minh (Chính), Trương Tấn Quân (Chính)
Liên kết: https://tmu.edu.vn/danh-muc/hoi-thao-khoa-hoc-2934

978-604-55-7851

MODELLING BLOCKCHAIN TECHNOLOGY APPLICATIONS IN DEVELOPING AGRICULTURAL SUPPLY CHAINS: THE CASE OF MELALEUCA OIL IN HUE

Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế - Phát triển kinh tế xanh ở Việt Nam, 2023
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thái Hòa (Chính), Trương Tấn Quân, Dương Đắc Quang Hảo
Liên kết: https://khoahoc.tmu.edu.vn/tin-tuc/chi-tiet/hoi-thao-khoa-hoc-quoc-te-phat-trien-kinh-te-xanh-o-viet-nam-22892

2331-6268

International Tourists' Willingness to Pay for A Wildlife Conservation Program: A Case Study of Northern Yellow-cheeked Gibbons in Bach Ma National Park, Vietnam

Environment and Ecology Research, 2022
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN KHÁC, KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Thanh An (Chính), Nguyễn Công Định, Trinh Quang Thoai, Nguyễn Đức Kiên, Truong Quang Dung, Nguyễn Thái Phán, Trương Tấn Quân, Phạm Xuân Hùng

1859 - 1388

Đo lường hình ảnh điểm đến du lịch Thừa Thiên Huế

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2019
Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Danh mục: ACI
Tác giả: Nguyễn Thị Lệ Hương (Chính), Trương Tấn Quân

Ý định trở lại của du khách trong mối quan hệ với hình ảnh điểm đến du lịch Thừa Thiên Huế

Hội thảo Khoa học Quốc tế: Khởi nghiệp và Sáng tạo cơ hội và thách thức đối với Doanh nghiệp Việt Nam, NXB Hà Nội, 2019
Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thị Lệ Hương (Chính), Trương Tấn Quân

ISSN 2588–1205

INFLUENCE OF ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES OF WOMEN ENTREPRENEURS ON THE PERFORMANCE OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES IN THUA THIEN HUE PROVINCE

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và phát triển, 2019
Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Hoàng La Phương Hiền (Chính), Trương Tấn Quân, Dương Đắc Quang Hảo

2588–1205

Nhận diện thang đo hình ảnh điểm đến du lịch Huế

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2018
Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Danh mục: ACI
Tác giả: Nguyễn Thị Lệ Hương (Chính), Trương Tấn Quân

Năng lực kinh doanh của nữ doanh nhân và kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia”, Trang 1017–1028, Nhà xuất bản Tài chính., 2018
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: Khác
Tác giả: Hoàng La Phương Hiền (Chính), Trương Tấn Quân, Dương Đắc Quang Hảo

ISBN: 978 - 604 - 55 - 3230 -0

Quảng bá hình ảnh điểm du lịch Huế qua điện ảnh – Kinh nghiệm thành công của Hàn Quốc và Thái Lan

Hội thảo Khoa học Quốc tế: cách mạng công nghiệp 4.0, Cơ hội và thách thức đối với phát triển kinh tế Việt Nam, 2018
Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thị Lệ Hương (Chính), Trương Tấn Quân