Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

2331-6268

International Tourists' Willingness to Pay for A Wildlife Conservation Program: A Case Study of Northern Yellow-cheeked Gibbons in Bach Ma National Park, Vietnam

Environment and Ecology Research, 2022
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN KHÁC, KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Thanh An (Chính), Nguyễn Công Định, Trinh Quang Thoai, Nguyễn Đức Kiên, Truong Quang Dung, Nguyễn Thái Phán, Trương Tấn Quân, Phạm Xuân Hùng

1859 - 1388

Đo lường hình ảnh điểm đến du lịch Thừa Thiên Huế

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2019
Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Danh mục: ACI
Tác giả: Nguyễn Thị Lệ Hương (Chính), Trương Tấn Quân

Ý định trở lại của du khách trong mối quan hệ với hình ảnh điểm đến du lịch Thừa Thiên Huế

Hội thảo Khoa học Quốc tế: Khởi nghiệp và Sáng tạo cơ hội và thách thức đối với Doanh nghiệp Việt Nam, NXB Hà Nội, 2019
Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thị Lệ Hương (Chính), Trương Tấn Quân

ISSN 2588–1205

INFLUENCE OF ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES OF WOMEN ENTREPRENEURS ON THE PERFORMANCE OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES IN THUA THIEN HUE PROVINCE

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và phát triển, 2019
Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Hoàng La Phương Hiền (Chính), Trương Tấn Quân, Dương Đắc Quang Hảo

2588–1205

Nhận diện thang đo hình ảnh điểm đến du lịch Huế

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2018
Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Danh mục: ACI
Tác giả: Nguyễn Thị Lệ Hương (Chính), Trương Tấn Quân

Năng lực kinh doanh của nữ doanh nhân và kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia”, Trang 1017–1028, Nhà xuất bản Tài chính., 2018
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: Khác
Tác giả: Hoàng La Phương Hiền (Chính), Trương Tấn Quân, Dương Đắc Quang Hảo

ISBN: 978 - 604 - 55 - 3230 -0

Quảng bá hình ảnh điểm du lịch Huế qua điện ảnh – Kinh nghiệm thành công của Hàn Quốc và Thái Lan

Hội thảo Khoa học Quốc tế: cách mạng công nghiệp 4.0, Cơ hội và thách thức đối với phát triển kinh tế Việt Nam, 2018
Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thị Lệ Hương (Chính), Trương Tấn Quân

Mối quan hệ giữa đặc điểm tâm lý, năng lực kinh doanh của doanh nhân và kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế “Cách mạng công nghiệp 4.0: Cơ hội và thách thức đối với phát triển kinh tế Việt Nam”, Tập 2, Trang 15–28, Nhà xuất bản Hà Nội., 2018
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: Khác
Tác giả: Hoàng La Phương Hiền (Chính), Trương Tấn Quân, Dương Đắc Quang Hảo

0866-7756

VAI TRÒ CỦA NĂNG LỰC KINH DOANH CỦA DOANH NHÂN ĐỐI VỚI KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Tạp chí Bài báo trên tạp chí cấp quốc gia (kể cả 2 Đại học Quốc gia), 2018
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Hoàng La Phương Hiền (Chính), Trương Tấn Quân

978-604-84-2715-3

Ảnh hưởng của năng lực kinh doanh của doanh nhân đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Tỉnh Thừa Thiên Huế

Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia Khoa học và Quản trị kinh doanh lần thứ VI, COMB 2017. Trang 82–91, Nhà xuất bản Đà Nẵng., 2017
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: Khác
Tác giả: Hoàng La Phương Hiền (Chính), Trương Tấn Quân, Lê Thị Phương Thảo