Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

ISSN 2588 - 1205

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn sản xuất rau an toàn của nông hộ tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và phát triển, 2021
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Văn Lạc (Chính), Bùi Đức Tính (Chính)

ISSN 2354-1350

Phân tích hiệu quả cho phí và hiệu quả quy mô của hộ sản xuất hành lá an toàn tại thị xã Hương Trà, Tỉnh Thừa Thiên Huế

Tạp chí Khoa học Quản lý và Kinh tế, 2021
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Phạm Thị Thanh Xuân, Nguyễn Văn Lạc (Chính)

2588 - 1205

Phân tích chuỗi giá trị sản phẩm hành lá tại phường Hương An, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và phát triển, 2020
Lĩnh vực: Kinh tế học và kinh doanh khác
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Văn Lạc, Phạm Thị Thanh Xuân

0866-7120

Phát triển sản xuất rau má an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP tại huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

Tạp chí Kinh tế và dự báo, 2020
Lĩnh vực: Kinh tế học và kinh doanh khác
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Văn Lạc, Phạm Thị Thanh Xuân