Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Scheduling algorithm for user requirements on cloud computing base on deadline and budget constraints

Tạp chí Tin học và Điều khiển học/Journal of Computer Science and Cybernetics, 2015
Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Danh mục: ACI
Tác giả: Nguyễn Hoàng Hà (Chính), Nguyễn Thanh Bình

Towards the Development of Large-scale Data warehouse Application Frameworks.

Fifth International Conference on Research and Practical Issues of Enterprise Information Systems (CONFENIS 2011)., 2011
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: Khác
Tác giả: Hoang Thi Anh Duong, Tran Hieu,A Min Tjoa, Nguyễn Thanh Bình