Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

2193-6471

Assessing local people’s satisfaction on resettlement arrangements of A Luoi Hydropower project, Thua Thien Hue Province

Journal of Vietnamese Environment , Special Issue DAW2020, 2020
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thị Hải (Chính), Lê Ngọc Phương Quý, Trần Lê Phương Anh, Hoài Thị Hồng Nghiệp, Trần Thị Phượng
Liên kết: https://journals.qucosa.de/jve/article/view/274/259

Students’awareness of varieties of English dialects: A case of Vietnamese EFL students at Hue Tourism College

Hue University Journal of Social Science and Humanities, 2016
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Lê Phương Anh (Chính), Hoàng Tịnh Bảo, Trần Xuân Mậu