Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

The Propects of Legalization of Same Sex Marriages In Vietnam

International Journal of Discrimination and the Law, 2022
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Doan Duc Luong (Chính), Nguyen Thị Hong Trinh (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.1177/13582291221111290

9866-7357

Trách nhiệm dân sự do vi phạm nghĩa vụ theo hợp đồng dưới tác động của đại dịch Covid-19

Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, 2021
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Phan Thị Hồng (Chính), Đoàn Đức Lương (Chính)
Liên kết: https://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/index.php/article/create

54-498X

International Tort Law in Vietnam – Taking Stock and the case for Reform

Polish Yearbook of International Law, 2020
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Danh mục: Khác
Tác giả: Đoàn Đức Lương (Chính), Nguyễn Thị Hồng Trinh (Chính)
Liên kết: https://czasopisma.inp.pan.pl/index.php/pyil/article/view/2766/2288

Commercialization of Inventions – Practices at some Universities in Vietnam

2019
Lĩnh vực: Các vấn để pháp luật khác
Danh mục: Khác
Tác giả: Đoàn Đức Lương (Chính), Hồ Nhân Ái (Chính)
Liên kết: http://conference.ksu.ac.th/en/Research.html

1859-1388

Thương mại hoá quyền sở hữu trí tuệ trong các trường Đại học, cao đẳng

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2018
Lĩnh vực: Luật học
Danh mục: ACI
Tác giả: Đoàn Đức Lương
Liên kết: https://hueuni.edu.vn/portal/data/doc/tapchi/51_11.pdf