Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

ISBN 978-604-9990-32-8

APPLICATION OF ELECTROCHEMICAL SENSOR SYSTEM IN DETECTING WHITE SPOT SYNDROME VIRUS: A REVIEW

APPLICATION OF INFORMATION TECHNOLOGY IN AGRICULTURE ASIA - PACIFIC REGION (APFITA 2022), VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY PRESS, HANOI, 2022
Lĩnh vực: Kỹ thuật điện và điện tử
Danh mục: Khác
Tác giả: Huỳnh Thị Thùy Linh (Chính), Võ Quang Nhã, Ngô Xuân Cường
Liên kết: http://fat.uet.vnu.edu.vn/proceeding-of-apfita-wcca-2022-conference

Công nghệ quang điện bán trong suốt trong lĩnh vực nông nghiệp

Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa, 2022
Lĩnh vực: Kỹ thuật điện và điện tử
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Ngô Xuân Cường (Chính)
Liên kết: https://vnautomate.net/tap-chi-tu-dong-hoa-ngay-nay-so-thang-t56-255256.html

2252-4940

Modeling and experimental studies on water spray cooler for commercial photovoltaic modules

International Journal of Renewable Energy Development, 2022
Lĩnh vực: Kỹ thuật điện và điện tử
Danh mục: Khác
Tác giả: Xuan Cuong Ngo (Chính), Nhu Y Do, Vuong Quoc Dang
Liên kết: https://doi.org/10.14710/ijred.2022.46209

Ảnh hưởng của bộ điều hướng mặt trời đơn trục lên hệ thống quang điện hòa lưới

Tạp chí Khoa học Công nghệ, 2022
Lĩnh vực: Kỹ thuật điện và điện tử
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Ngô Xuân Cường (Chính)
Liên kết: https://tapchikhcn.haui.edu.vn/vn/html/gioi-thieu-ve-tap-chi

Ảnh hưởng sóng hài điện áp lên hệ truyền động điện động cơ một chiều kích từ độc lập - chỉnh lưu cầu 3 pha

Tạp chí Khoa học Công nghệ, 2022
Lĩnh vực: Kỹ thuật điện và điện tử
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Ngô Xuân Cường (Chính), Do Nhu Y
Liên kết: https://tapchikhcn.haui.edu.vn/vn/html/gioi-thieu-ve-tap-chi

2252-4940

The impact of electrical energy consumption on the payback period of a rooftop grid-connected photovoltaic system A case study from Vietnam

International Journal of Renewable Energy Development, 2022
Lĩnh vực: KỸ THUẬT ĐIỆN, KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ, KỸ THUẬT THÔNG TIN
Danh mục: Khác
Tác giả: Ngô Xuân Cường (Chính), Do Nhu Y
Liên kết: https://ejournal.undip.ac.id/index.php/ijred

978-604-316-606-4

Performance enhancement of photovoltaic panels using a cooler incorporating with a reflector

Student Forum 2021 Proceeding Sustainable Energy, 2022
Lĩnh vực: Kỹ thuật điện và điện tử
Danh mục: Khác
Tác giả: Huynh Duong Hoang Long, Nguyen Thanh Thanh Nhan, Bui Minh Tai, Tran Quang Hung, Ngo Xuan Cuong (Chính)
Liên kết: https://studentforum.vn/2021/

1513-718X

A Comprehensive Assessment of a Rooftop Grid-Connected Photovoltaic System A Case Study for Central Vietnam

International Energy Journal, 2022
Lĩnh vực: KỸ THUẬT ĐIỆN, KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ, KỸ THUẬT THÔNG TIN
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Ngô Xuân Cường (Chính), Nguyen Thi Hong, Do Nhu Y
Liên kết: http://www.rericjournal.ait.ac.th/index.php/reric/article/view/2696

Impact of Voltage Unbalance and Harmonics on Induction Motor in Operation Mode

Lecture Notes in Networks and Systems, 2022
Lĩnh vực: Kỹ thuật điện và điện tử
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Do Nhu Y (Chính), Ngô Xuân Cường (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.1007/978-3-030-92574-1_49

Influence of Harmonics on the Working Efficiency of a 6/1.2 kV Transformer in a Pit Mine

Inzynieria Mineralna, 2021
Lĩnh vực: Kỹ thuật điện và điện tử
Danh mục: SCIE
Tác giả: Ngo Xuan Cuong (Chính), Do Nhu Y
Liên kết: http://www.potopk.com.pl/archiwum.html

Influence of Single Phase Voltage Loss and Load Carrying Mode on Mine Drainage Pump Motor in Vietnam

Inzynieria Mineralna, 2021
Lĩnh vực: Kỹ thuật điện và điện tử
Danh mục: SCIE
Tác giả: Do Nhu Y, Ngo Xuan Cuong (Chính)
Liên kết: http://www.potopk.com.pl/archiwum.html

1859-1043

Weather monitoring system for a PV application on the IOT platform

Tạp chí Nghiên cứu khoa học công nghệ quân sự, 2021
Lĩnh vực: Kỹ thuật điện và điện tử
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Ngo Xuan Cuong (Chính), Le Vinh Thang, Do Anh Tuan