Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Đánh giá kết quả áp dụng các biện pháp kỹ thuật canh tác ở vùng cam hàng hóa Nghệ An

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, 2015
Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Minh Hiếu (Chính), Lê Thị Khánh, Nguyễn Hữu Hòa, Trần Phương Đông, Hoàng Thị Hồng Quế, Trần Thị Thu Hà

Nghiên cứu tập đoàn giống mướp ngọt trồng vụ xuân hè 2014 tại Thừa Thiên Huế

Tạp chí khoa học Đại học Quảng Nam, 2015
Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Thị Khánh, Trương Thị Hồng Hải (Chính)

Evaluation on Agronomical Characteristics of F1 HybridTomato Lines in Spring-Summer Season 2015 in ThuaThien Hue

Journal of Agricultural Science and Technology A and B & Hue University Journal of Science, 2015
Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Danh mục: Khác
Tác giả: Trương Thị Hồng Hải (Chính), Thao Thu Phan, Lê Thị Khánh

1859-4581

Nghiên cứu ảnh hưởng của giá thể và khối lượng cây giống in-vitro đến khả năng sing trưởng của cây hoa chuông (Sinningia speciosa) ở giai đoạn vườn ươm.

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp; Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp), 2014
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lã Thị Thu Hằng, Trần Minh Quang, Trần Thị Triêu Hà, Nguyễn Tiến Long (Ckcn), Trần Văn Minh, Nguyễn Minh Hiếu, Trần Thị Thu Hà, Lê Thị Khánh

1859-4581

Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống cây hoa chuông (Sinningia speciosa) in-vitro.

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp; Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp), 2013
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lã Thị Thu Hằng (Chính), Trần Văn Minh, Nguyễn Minh Hiếu, Trần Thị Thu Hà, Lê Thị Khánh

Điều tra, đánh giá tình hình sản xuất rau an toàn và tiêu thụ rau tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở khoa học công nghệ Thừa Thiên Huế - ISSN 1859 -1044, 2012
Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Thị Khánh

Hiệu quả mô hình trồng rau trong nhà lưới theo hướng an toàn, trái vụ và thích ứng với biến đổi khí hậu ở tỉnh Quảng Trị

Kỷ yếu khoa học hội thảo biến đổi khí hậu: tác động, thích ứng và chính sách nông nghiệp, NXB Nông nghiệp, 2011
Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Thị Khánh

Hiệu quả mô hình trồng rau trong nhà lưới theo hướng an toàn, trái vụ và thích ứng với biến đổi khí hậu

Book sections, Biến đổi khí hậu: Tác động, thích ứng và chính sách nông nghiệp. Nhà xuất bản Nông nghiệp, 2011
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Văn Thành (Chính), Lê Thị Khánh, Ngô Văn Chung