Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Cloning and expression of gene encoding P23 protein from Cryptosporidium parvum

TNU Journal of Science and Technology (Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên), 2014
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: ACI
Tác giả: Đinh Thị Bích Lân, Trần Thúy Lan, Phan Văn Quyết, Hoàng Tấn Quảng, Nguyễn Hoàng Lộc, Phùng Thăng Long

Tạo dòng và biểu hiện gen mã hóa tiểu đơn vị kháng nguyên bám dính 987P từ Escherichia coli 13NT

Báo cáo toàn văn Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc năm 2013 (quyển 1), 2013
Lĩnh vực: SINH HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Hoàng Lộc, Lê Mỹ Tiểu Ngọc, Đoàn Thị Tám, Hoàng Tấn Quảng, Trần Thúy Lan, Phan Văn Quyết, Đinh Thị Bích Lân, Phùng Thăng Long