Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

978-604-9822-66-7

Xây dựng bảng tổng hợp các tính chất xây dựng của các thành tạo Đệ Tứ vùng ven biển Thừa Thiên Huế - Quảng Trị

Kỷ yếu HNKH Địa Lý Toàn Quốc lần thứ XI, 2019
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: Khác
Tác giả: Đỗ Quang Thiên (Chính), Nguyễn Quang Tuấn, Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Trần Thị Ngọc Quỳnh, Đặng Quốc Tiến
Liên kết: http://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/index.php/article/create

ISSN 1859 3453

Phân chia các kiểu cấu trúc nền công trình phục vụ quy hoạch và phát triển bền vững thành phố Huế đến năm 2030

Tạp chí khoa học, 2019
Lĩnh vực: KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ KHÁC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Chính), Trần Thị Ngọc Quỳnh

978-604-67-1141-4

Erosion and accretion at the astuaries of Quang Binh Provinces in the period of 2000 to 2016

4th Vietgeo2018, 2018
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: Khác
Tác giả: Đỗ Quang Thiên (Chính), Hồ Trung Thành, Nguyễn Quang Tuấn, Trần Thị Ngọc Quỳnh, La Dương Hải, Lê Thị Cát Tường
Liên kết: http://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/index.php/article/create

978-604-67-1141-4

Propose new approach method to determine scale modul for granular soils in serve of natural building materials (Application for granular soils in Quang Tri - Thua Thien Hue coastal plain)

4th Vietgeo28, 2018
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: Khác
Tác giả: Đỗ Quang Thiên (Chính), Hồ Trung Thành, Trần Thị Ngọc Quỳnh, Đặng Quốc Tiến, Lê Thị Cát Tường
Liên kết: http://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/index.php/article/create

Erosion and accretion at the estuaries of Quang Binh province in the period of 2000 to 2016

Proceeding of the 4th International Conference VietGeo, Quang Binh, Vietnam. ISBN: 978-604-67-1141-4., 2018
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: Khác
Tác giả: Đỗ Quang Thiên (Chính), Hồ Trung Thành, Nguyễn Quang Tuấn, La Dương Hải, Lê Thị Cát Tường, Trần Thị Ngọc Quỳnh
Liên kết: http://diakythuat.edu.vn/wp-content/uploads/2018/07/VIETGEO-2018_2nd-Announcement.pdf

Tiềm năng nước dưới đất trong trầm tích Kainozoi khu vực đồng bằng ven biển phía Đông Nam tỉnh Quảng Trị

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Khoa học - Đại học Huế, 2016
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Đình Tiến (Chính), Trần Thị Ngọc Quỳnh, Phạm Thị Lưu

Assessing the Motive of Erosion Process along Main River Channels in the Mid-Central Part of Vietnam

(Journal of Earth Science and Environment). The 2nd National Conference on Transport Infrastructure with Sustainable. Development, Construction House. ISBN:978-604-82-1809-6., 2016
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: Khác
Tác giả: Đỗ Quang Thiên (Chính), Trần Thanh Nhàn, Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Dennis Gross, Hoàng Ngô Tự Do, Trần Thị Ngọc Quỳnh

Tính chất cố kết động của đất loại sét bão hòa nước

Hội thảo Khoa học Quốc Gia về Hạ tầng giao thông với phát triễn bền vững. Nhà xuất bản xây dựng.ISBN:978-604-82-1809-6., 2016
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thị Phương An (Chính), Đỗ Quang Thiên (Chính), Hoàng Ngô Tự Do, Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Trần Thị Ngọc Quỳnh, Nguyễn Hoàng Giang, Nguyễn Thị Ngọc Yến

Assessment of Landslide, Flash Flood and Debris Flow along Ho Chi Minh Route From Cong Troi Pass to Lo Xo Pass

Proceedings of The 2nd International Conference Hanoigeo 2015, 27-28 November 2015. Engineering Geology in Respond to Climate Change and Sustainable Development of Infrastructure. Publishing House for Science and Technology, Hanoi, Vietnam., 2015
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: Khác
Tác giả: Đỗ Quang Thiên (Chính), Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Trần Thanh Nhàn, Hoàng Ngô Tự Do, Trần Thị Ngọc Quỳnh, La Dương Hải, Nguyễn Hữu Huy, Bùi Văn Trường