Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

ISBN 978-604-965-536-4

Đánh giá hiệu quả các bài tập phối hợp với bóng trong môn bóng rổ nhằm phát triển thể lực cho sinh viên không chuyên Đại học Huế

Hội nghị nghiên cứu Khoa học về công tác GDTC và thể thao các trường ĐH, CĐ toàn quốc, 2021
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thanh Nguyên, Nguyễn Thế Tình, Hoàng Trọng Anh Bảo, Nguyễn Thanh Sơn

ISBN 978-604-965-536-4

Nghiên cứu lựa chọn các bài tập phối hợp với bóng trong môn bóng rổ nhằm phát triển thể lực cho sinh viên không chuyên Đại học Huế

Hội nghị nghiên cứu Khoa học về công tác GDTC và thể thao các trường ĐH, CĐ toàn quốc, 2021
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thanh Nguyên, Nguyễn Thế Tình, Hoàng Trọng Anh Bảo, Nguyễn Thanh Sơn