Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

ISBN 978-604-471-703-6

Ảnh hưởng của tạp Ta đến tính chất áp điện của gốm KNLNST - BNKZ

Hội nghị Vật lý ChẤT RẮN VÀ khoa học Vật liệu Toàn Quốc SPMS 2023, 2023
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Danh mục: Khác
Tác giả: Hoàng Ngọc An, Dụng Thị Hoài Trang, Lê Thị Liên Phương, Phan Đình Giớ, Lê Trần Uyên Tú (Chính), Võ Thanh Tùng (Chính)

ISBN 978-604-471-703-6

Ảnh hưởng của tạp MnO2 đến một số tính chất vật lý của gốm áp điện cứng 0,97PSLZT - 0,024BMT - 0,006MS

Hội nghị Vật lý ChẤT RẮN VÀ khoa học Vật liệu Toàn Quốc SPMS 2023, 2023
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Định Việt, Dụng Thị Hoài Trang, Lê Thị Liên Phương, Đỗ Viết Ơn, Lê Trần Uyên Tú (Chính), Võ Thanh Tùng (Chính)

1573-482X

Systematic study of the influence of the K/Na ratio on the structure, microstructure, and electrical properties of (KxNa12x)NbO3 lead-free ceramics

Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 2023
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Danh mục: SCIE
Tác giả: Lê Trần Uyên Tú (Chính), Phan Đình Giớ

0866-787X

STRUCTURE, MICROSTRUCTURE, AND PIEZOELECTRIC PROPERTIES OF KNLNS-BNKZ LEAD-FREE CERAMICS UNDER THE EFFECT OF DIFFERENT SINTERING TEMPERATURES

Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt/Dalat University Journal of Science, 2021
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Danh mục: ACI
Tác giả: Phan Đình Giớ (Chính), Huỳnh Thị Chi, Lê Trần Uyên Tú, Nguyễn Trường Thọ

ISSN 1385-3449, 1573-8663

Phase transition behavior and electrical properties of lead-free (1-x)KNLNS-xBNKZ piezoelectric ceramics

Journal of Electroceramics, 2021
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Danh mục: SCIE
Tác giả: Phan Đình Giớ (Chính), Võ Thanh Tùng, Lê Đại Vương
Liên kết: https://doi.org/10.1007/s10832-021-00249-4

1573-482X; 0957-4522

Enhanced piezoelectric and energy storage performance of 0.96(K0.48Na0.48Li0.04)(Nb0.95Sb0.05)O3–0.04Bi0.5(Na0.82K0.18)0.5ZrO3 ceramics using two-step sintering method

Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 2021
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Danh mục: SCIE
Tác giả: Phan Đình Giớ (Chính), Lê Đại Vương, Lê Trần Uyên Tú
Liên kết: https://doi.org/10.1007/s10854-021-05951-1

ISBN: 978-604-974-905-6

Ảnh hưởng của nhiệt độ thiêu kết đến cấu trúc, vi cấu trúc và tính chất áp điện của gốm không chì KNLNS-BNKZ

Kỷ yếu HN Vật lý T T Huế 2021, 2021
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Danh mục: Khác
Tác giả: Phan Đình Giớ (Chính), Huỳnh Thị Chi, Mai Văn Bình, Trần T. Hoài Thanh, Huỳnh T. Thanh Thủy

0866-787X

EFFECT OF TEMPERATURE ON DIELECTRIC, FERROELECTRIC, AND PIEZOELECTRIC PROPERTIES OF KNLNS-BNKZ CERAMICS

Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt/Dalat University Journal of Science, 2021
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Danh mục: ACI
Tác giả: Phan Đình Giớ (Chính), Bùi Thị Tuyết Nhung

Online: 2327-6053, ISSN Print: 2327-6045

Some Optical, Electrical Properties of Lead Free KNN-CZN Ceramics

Journal of Materials Science and Chemical Engineering, 2020
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Danh mục: Khác
Tác giả: Phan Đình Giớ (Chính), Truong Thanh Bau, Ngo Vu Hoai, Nguyen Quoc Nam
Liên kết: https://doi.org/10.4236/msce.2020.87001

0925-8388

Enhancement in dielectric, ferroelectric, and piezoelectric properties of BaTiO3-modifed Bi0.5(Na0.4K0.1)TiO3 lead-free ceramics

Journal of Alloys and Compounds, 2020
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Danh mục: SCIE
Tác giả: Phan Đình Giớ, Le Dai Vuong (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2019.152790

2354-0842

ẢNH HƯỞNG CỦA NỒNG ĐỘ Nb ĐẾN MỘT SỐ TÍNH CHẤT QUANG, ĐIỆN CỦA HỆ GỐM BNKT

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng/The University of Danang - Journal of Science and Technology, 2020
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Danh mục: ACI
Tác giả: Phan Đình Giớ (Chính), Lê Thị Ánh Nhạn