Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

1859-3526

Tìm kiếm ảnh dựa vào Ontology

Tạp chí Công nghệ thông tin và truyền thông (Chuyên san Nghiên cứu), 2021
Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Mạnh Thạnh, Nguyễn Thị Uyên Nhi, Văn Thế Thành
Liên kết: https://doi.org/10.32913/mic-ict-research-vn.v2021.n1.965

2194-5365

Semantic-Based Image Retrieval Using Balanced Clustering Tree

Springer Nature Switzerland, 2021
Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Mạnh Thạnh, Nguyễn Thị Uyên Nhi (Chính), Văn Thế Thành
Liên kết: https://doi.org/10.1007/978-3-030-72651-5_40

1813-9663

A SELF-BALANCED CLUSTERING TREE FOR SEMANTIC-BASED IMAGE RETRIEVAL

Tạp chí Tin học và Điều khiển học/Journal of Computer Science and Cybernetics, 2021
Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Danh mục: ACI
Tác giả: Lê Mạnh Thạnh, Nguyễn Thị Uyên Nhi (Chính), Văn Thế Thành

0138-9491

A SEMANTIC-BASED IMAGE RETRIEVAL SYSTEM USING A HYBRID METHOD K-MEANS AND K-NEAREST-NEIGHBOR

Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eotvos Nominatae, Sectio Geologica, 2021
Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Mạnh Thạnh (Chính), Nguyễn Thị Uyên Nhi, Nguyễn Thị Uyên Thi, Văn Thế Thành

1859-3526

Phân lớp ảnh bằng cây KD-Tree cho bài toán tìm kiếm ảnh tương tự

Tạp chí Công nghệ thông tin và truyền thông (Chuyên san Nghiên cứu), 2021
Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Mạnh Thạnh, Văn Thế Thành, Nguyễn Thị Định (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.32913/mic-ict-research-vn.v2021.n1.966

2233-7326

Throughput-based Fair Bandwidth Allocation in OBS Networks

ETRI Journal, 2018
Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Danh mục: SCIE
Tác giả: Lê Văn Hòa (Chính), Võ Viết Minh Nhật, Lê Mạnh Thạnh
Liên kết: http://journals.tubitak.gov.tr/elektrik/issues/elk-18-26-4/elk-26-4-9-1710-45.pdf

1300-0632

A model of QoS differentiation burst assembly with padding for improving the performance of OBS networks

Turkish Journal of Electrical Engineering and Computer Sciences, 2018
Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Danh mục: SCIE
Tác giả: Võ Viết Minh Nhật (Chính), Lê Văn Hòa, Nguyễn Hoàng Sơn, Lê Mạnh Thạnh
Liên kết: https://doi.org/10.3906/elk-1710-45

2233-7326

Delay Fairness Using the Burst Assembly for Service Differentiation

ETRI Journal, 2018
Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Danh mục: SCIE
Tác giả: Võ Viết Minh Nhật (Chính), Lê Văn Hòa, Lê Mạnh Thạnh
Liên kết: https://onlinelibrary.wiley.com/toc/22337326/2018/40/3

2194-5357

The method proposal of image retrieval based on binary signature cluster graph

Advances in Intelligent Systems and Computing, 2018
Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Mạnh Thạnh

Khảo sát và đánh giá về các hướng tiếp cận ngữ nghĩa trong nâng cao hiệu quả tìm kiếm ảnh

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2018
Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Danh mục: ACI
Tác giả: Lê Mạnh Thạnh

0266-4720, E-ISSN: 1468-0394

Content-based image retrieval based on binary signatures cluster graph

Expert Systems, 2017
Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Danh mục: SCIE
Tác giả: Lê Mạnh Thạnh, Văn Thế Thành (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.1111/exsy.12220

Object connection Hypergraphs – An Approach for Nested Object query optimization,, No. 5, (2016), .

International Journal of Software Engineering and its Applications, 2016
Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Hoang Bao Hung, Ngo Viet Phuong, Lê Mạnh Thạnh
Liên kết: https://www.researchgate.net/publication/303850265