Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Quy hoạch sử dụng đất huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội và một số yếu tố bảo vệ môi trường

Tạp chí Khoa học Đất,, 2012
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thị Vòng

Hiệu quả quy hoạch sử dụng đất đối với nhóm đất nông nghiệp - cách tiếp cận về chỉ tiêu và phương pháp đánh giá

Tạp chí Khoa học Đất, 2011
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thị Vòng

Phương pháp xác định hiệu quả quy hoạch sử dụng đất đối với nhóm đất nông nghiệp - ứng dụng trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận

Tạp chí Khoa học và Phát triển,, 2011
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thị Vòng

Sự cần thiết đưa yếu tố môi trường vào quy hoạch sử dụng đất

Tạp chí Khoa học đất, 2010
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thị Vòng