Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

ISBN: 978-604-80-501

Nghiên cứu lựa chọn bài tập phát triển sức bền tốc độ trong môn Bóng ném cho nam sinh viên chuyên ngành Khoa Giáo dục thể chất - Đại học Huế

Kỷ yếu Hội thảo khoa học toàn quốc "Nâng cao chất lượng công tác giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trường học", 2020
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Cát Nguyên (Chính), Lê Trần Quang, Lê Thị Bích Đào

ISBN

Nghiên cứu lựa chọn và ứng dụng các bài tập phát triển sức mạnh tốc độ môn bóng đá cho sinh viên chuyên ngành Khoa Giáo dục thể chất-Đại học Huế

Kỷ yếu Hội nghị Khoa học toàn quốc về công tác GDTC và TDTT các trường Đại học, Cao đẳng năm 2019 – trường Đại học Cần Thơ, 2019
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Trịnh Xuân Hồng (Chính), Lê Cát Nguyên, Lê Thị Bích Đào

Elearning model in Hue University of Education

European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences, 2016
Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Thanh Hiếu (Chính), Lê Thị Bích Đào

2056-5852

Elearning model in Hue University of Education.

European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences, 2016
Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Danh mục: Khác
Tác giả: Le Thanh Hieu, (Chính), Lê Thị Bích Đào

ISSN : 2278 – 859X

Applying Rank-Sum method to determine the importance of the evaluation criteria in the "set of evaluation criteria on novice middle school physical education teacher in Vietnam"

Asian Academic Research Journal of Social Sciences & Humanities, 2016
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Cát Nguyên (Chính), Lê Thị Bích Đào
Liên kết: http://asianacademicsresearch.com/september2016.html

ISSN: 2056-5852

A study on setting up evaluating criteria for novice physical education teachers at middle school in Vietnam. 

European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences, Progressive Academic Publishing, UK,, 2016
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Cát Nguyên (Chính), Lê Thị Bích Đào

Online learning method in Hue University’s college of education with credit system in Vietnam: actual situation and solutions to improve efficiency

European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences (EJRRES), 2015
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Thanh Hiếu (Chính), Lê Thị Bích Đào, Lê Cát Nguyên, Võ Thi Quỳnh