Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

2675-1240

Determining the land valuation model for peri-urban areas in Central Vietnam

Multidisciplinary Science Journal, 2024
Lĩnh vực: Nghiên cứu quy hoạch, phát triển đô thị
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Nguyễn Hữu Ngữ (Chính), Lê Hữu Ngọc Thanh (Chính)
Liên kết: https://malque.pub/ojs/index.php/msj/article/view/1970/1255

978-604-357-207-0

APPLICATION FOR GIS TECHNOLOGY TO COMPARISON OF ORDINARY LEAST SQUARES AND GEOGRAPHICALLY WEIGHTED REGRESSION MODEL IN THE ASSESSMENT OF THE MARKET RESIDENCE LAND IN THUY VAN WARD, HUE CITY, VIETNAM

GIS IDEAS PROCEEDINGS INTERNATIONAL CONFERENCE GIS-IDEAS 2023 GEOSPATIAL INTEGRATED TECHNOLOGIES FOR NATURAL HAZARDS AND ENVIRONMENTAL PROBLEMS, 2024
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Hữu Ngọc Thanh (Chính), Nguyễn Hữu Ngữ, Phạm Thị Thảo Hiền, Dương Quốc Nõn
Liên kết: http://en.hunre.edu.vn/hunre-en/vn/upload/info/attach/17041617228251_Proceedings_GIS_2023.pdf

2588-1256

Ứng dụng GIS và chuỗi Markov để dự báo biến động sử dụng đất tại huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp, 2023
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Phạm Thị Thảo Hiền (Chính), Trịnh Ngân Hà, Lê Hữu Ngọc Thanh, Dương Quốc Nõn
Liên kết: https://tapchidhnlhue.vn/index.php/id20194/article/view/996

2588-1191

Efficiency of arable land use in Binh Sơn district, Quang Ngai province

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2022
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thùy Phương (Chính), Lê Hữu Ngọc Thanh, Trần Thanh Đức, Nguyễn Hữu Ngữ
Liên kết: https://jos.hueuni.edu.vn/index.php/hujos-ard/article/view/6761

2525-2216

Ảnh hưởng của công tác thu hồi đất đến sinh kế của người dân tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Tạp chí Khoa học Đất, 2022
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thùy Phương (Chính), Lê Hữu Ngọc Thanh, Nguyễn Phúc Khoa