Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

2588-1256

Ứng dụng GIS và chuỗi Markov để dự báo biến động sử dụng đất tại huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp, 2023
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Phạm Thị Thảo Hiền (Chính), Trịnh Ngân Hà, Lê Hữu Ngọc Thanh, Dương Quốc Nõn
Liên kết: https://tapchidhnlhue.vn/index.php/id20194/article/view/996

2588-1191

Efficiency of arable land use in Binh Sơn district, Quang Ngai province

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2022
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thùy Phương (Chính), Lê Hữu Ngọc Thanh, Trần Thanh Đức, Nguyễn Hữu Ngữ
Liên kết: https://jos.hueuni.edu.vn/index.php/hujos-ard/article/view/6761

2525-2216

Ảnh hưởng của công tác thu hồi đất đến sinh kế của người dân tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Tạp chí Khoa học Đất, 2022
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thùy Phương (Chính), Lê Hữu Ngọc Thanh, Nguyễn Phúc Khoa

Ảnh hưởng của xâm nhập mặn đến sử dụng đất trồng lúa của xã Quảng Thái, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2021
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thị Hải (Chính), Dương Quốc Nõn, Lê Hữu Ngọc Thanh
Liên kết: https://doi.org/10.26459/hueunijard.v130i3B.6088

978-604-947-688-8

Thực trạng xâm nhập mặn đất trồng lúa tại huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

Kỷ yếu hội thảo khoa học: Thực trạng quản lý đất đai và bất động sản ở miền Trung và Tây Nguyên, 2020
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thị Hải (Chính), Dương Quốc Nõn, Lê Hữu Ngọc Thanh

978-604-73-7775-6

Impact of salinity intrusion on rice production in Tam Giang lagoon surroundings

Proceedings of the 3rd International Conference on Agriculture and Environment Sustainable 2020, National University Publishing House, 2020
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thị Hải (Chính), Dương Quốc Nõn, Lê Hữu Ngọc Thanh

ISBN 978-604-974-688-8

THỰC TRẠNG KHAI THÁC NGUỒN LỰC TÀI CHÍNH TỪ ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN EA SÚP, TỈNH ĐẮK LẮK

KỶ YẾU HỘI THẢO, 2020
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Hữu Ngữ (Chính), Nguyễn Phúc Khoa, Lê Hữu Ngọc Thanh, Dương Quốc Nõn, Nguyễn Thị Nhật Linh, Phan Quốc Trinh
Liên kết: http://huph.hueuni.edu.vn/