Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Influence of biofertilizer produced using drumstick (Moringa oleifera L.) unused parts on the growth performance of two leafy vegetables

Journal of Experimental Biology and Agricultural Sciences, 2023
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Hatsadong Chanthanousone (Chính), Phan Thu Thao, Nguyễn Quang Cơ, Nguyễn Thị Diệu Thể, Phạm Thị Thảo Hiền, Trương Thị Hồng Hải (Chính)
Liên kết: https://orcid.org/0009-0004-0713-3719

2320-8694

Influence of foliar application with Moringa oleifera residue fertilizer on growth,and yield quality of leafy vegetables

Journal of Experimental Biology and Agricultural Sciences, 2022
Lĩnh vực: SINH HỌC
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Chanthanousone Hatsadong (Chính), Phan Thu Thảo, Nguyễn Quang Cơ, Nguyễn Thị Diệu Thể, Đặng Thanh Long, Hồ Thị Hoàng Nhi, Nguyễn Lê Quý Bảo, Trương Thị Hồng Hải (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.18006/2022.10(6).1453.1461

ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN BÓN LÁ HỮU CƠ CHÙM NGÂY ĐẾN CÁC LOẠI RAU ĂN LÁ TRONG VỤ XUÂN 2019

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2020
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Hatsadong Chanthanousone (Chính), Trương Thị Hồng Hải (Chính), Lê Khắc Phúc, Nguyễn Thị Diệu Thể, Đặng Thanh Long, Nguyễn Thị Kim Cúc, Trần Thị Bách Thảo
Liên kết: http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/HUJOS-ARD/article/view/5468

2588–1191

INFLUENCE OF GROWING MEDIA AND VARIETIES ON GROWTH AND DEVELOPMENT OF MOKARA IN TAM KY, QUANG NAM PROVINCEMEDIA AND VARIETIES ON GROWTH AND DEVELOPMENT OF MOKARA IN TAM KY, QUANG NAM PROVINCE

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2019
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trương Thị Hồng Hải (Chính), Nguyen Thi Thanh Loan, Nguyễn Thị Diệu Thể
Liên kết: http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/HUJOS-ARD/article/view/4630/778