Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

1859-1388

In vitro antioxidant activity and bioactive compounds from Calocybe indica

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2021
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: ACI
Tác giả: Nguyễn Quang Mẫn (Chính), Lê Lâm Sơn, Nguyễn Minh Nhung, Nguyễn Chinh Chiến, Hồ Xuân Anh Vũ, Nguyễn Vĩnh Phú, Trần Thanh Minh, Lê Thùy Trang, Trần Thị Văn Thi, Lê Trung Hiếu (Chính)
Liên kết: http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/hujos-ns/article/view/6348

2354-0842

Nghiên cứu tổng hợp hạt nano α-Fe2O3 và hoạt tính xúc tác cho phản ứng benzyl hóa benzene

Tạp chí Khoa học và Công nghệ: Khoa học tự nhiên, 2021
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Thùy Trang (Chính), Lê Trung Hiếu, Trần Thanh Minh, Nguyễn Quang Mẫn, Nguyễn Vĩnh Phú, Lê Lâm Sơn (Chính)

1687-4110

Synthesis of Biogenic Silver Nanoparticles with Eco-Friendly Processes Using Ganoderma lucidum Extract and Evaluation of Their Theranostic Applications

Journal of Nanomaterials, 2021
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: SCIE
Tác giả: Nguyễn Vĩnh Phú (Chính), Lê Trung Hiếu, nguyễn thu hương, DongQuy Hoang (Chính), Trần Thái Hòa (Chính)
Liên kết: https://www.hindawi.com/journals/jnm/2021/6135920/