Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

EVALUATE THE FACTORS AFFECTING TO THE CALCINED TEMPERATURES OF THE BZT-BCT CERAMICS

Hội Nghị Vật lý Thừa Thiên Huế 2021, 2021
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Danh mục: Khác
Tác giả: Võ Thanh Tùng, Lê Trần Uyên Tú, Lê Thị Liên Phương, Lê Xuân Diễm Ngọc, Dụng Thị Hoài Trang, Nguyễn Định Việt (Chính), Nguyễn Tuấn, Võ QUÝ TÚ

KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA NỒNG ĐỘ CuO ĐẾN TÍNH CHẤT VẬT LÝ CỦA GỐM BZT – BCT

Hội Nghị Vật lý Thừa Thiên Huế 2021, 2021
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Danh mục: Khác
Tác giả: Võ Thanh Tùng, Lê Xuân Diễm Ngọc, Lê Trần Uyên Tú, Lê Thị Liên Phương, Dụng Thị Hoài Trang, Nguyễn Định Việt, Đỗ Thị Phương Thảo, Võ Qúy Thủ, Hồ Văn Tân

ẢNH HƯỞNG CỦA TẠP CuO ĐẾN NHIỆT ĐỘ NUNG SƠ BỘ VÀ THIÊU KẾT CỦA HỆ GỐM BZT-BCT

Hội Nghị Vật lý Thừa Thiên Huế 2021, 2021
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Danh mục: Khác
Tác giả: Dụng Thị Hoài Trang, Võ Thanh Tùng, Lê Xuân Diễm Ngọc, Lê Trần Uyên Tú, Lê Thị Liên Phương, Nguyễn Định Việt (Chính), Mai Thị Bình Nguyên, Võ Văn Tân

Factors affecting calcining temperatures of BZT–BCT ceramics

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2020
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Danh mục: ACI
Tác giả: Dụng Thị Hoài Trang, Lê Trần Uyên Tú, Lê Thị Liên Phương, Võ Thanh Tùng, Bùi Thị Ngọc Anh (Chính), Phạm Thị Thanh Minh
Liên kết: http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/hujos-ns/article/view/5769/1042

Ảnh hưởng của nồng độ CuO dến tính chất vật lý của hệ gốm 0.48BZT - 0.52BCT

Hội nghị Vật lý Thừa Thiên Huế, 2018
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Hoàng Yến, Dụng Thị Hoài Trang, Lê Thị Liên Phương, Võ Thanh Tùng, Nguyễn Hoàng Vũ, Nguyễn Thị Lệ Huyền

Ảnh hưởng của nhiệt độ thiêu kết đến tính chất nhiệt điện của gốm CuAlO2

Tạp chí Khoa học và công nghệ, Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế, 2017
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Danh mục: Khác
Tác giả: Dụng Thị Hoài Trang (Chính), Lê Trần Uyên Tú, Võ Thanh Tùng, Lê Thị Liên Phương

Reinvestigation effect of sintered temperature on the thermoelectric properties of CuAlO2 ceramics

Hội nghị Vật lý Chất rắn và Khoa học Vật liệu toàn quốc lần thứ X, 2017
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Danh mục: Khác
Tác giả: Dụng Thị Hoài Trang (Chính), Lê Trần Uyên Tú, Võ Thanh Tùng, Lê Thị Liên Phương, Lê Thị Thu Hương

Ảnh hưởng của qui trình chế tạo đến các tính chất vật lý của gốm nhiệt điện CuAlO2

Hội nghị Vật lý Thừa Thiên Huế, 2016
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Danh mục: Khác
Tác giả: Dụng Thị Hoài Trang (Chính), Lê Thị Liên Phương, Lê Trần Uyên Tú, Võ Thanh Tùng, Phan Thị Thảo