Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

ISBN 978-604-471-703-6

Ảnh hưởng của tạp MnO2 đến một số tính chất vật lý của gốm áp điện cứng 0,97PSLZT - 0,024BMT - 0,006MS

Hội nghị Vật lý ChẤT RẮN VÀ khoa học Vật liệu Toàn Quốc SPMS 2023, 2023
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Định Việt, Dụng Thị Hoài Trang, Lê Thị Liên Phương, Đỗ Viết Ơn, Lê Trần Uyên Tú (Chính), Võ Thanh Tùng (Chính)

ISBN 978-604-471-703-6

Ảnh hưởng của tạp Ta đến tính chất áp điện của gốm KNLNST - BNKZ

Hội nghị Vật lý ChẤT RẮN VÀ khoa học Vật liệu Toàn Quốc SPMS 2023, 2023
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Danh mục: Khác
Tác giả: Hoàng Ngọc An, Dụng Thị Hoài Trang, Lê Thị Liên Phương, Phan Đình Giớ, Lê Trần Uyên Tú (Chính), Võ Thanh Tùng (Chính)

ISBN 978-604-399-520-6

Nghiên cứu ảnh hưởng của Nb2O5 đến các tính chất vật lý của hệ gốm áp điện PZTNS

Hội nghị vật lý miền trung năm 2023, 2023
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Danh mục: Khác
Tác giả: Dụng Thị Hoài Trang, Lê Thị Liên Phương, Lê Trần Uyên Tú (Chính), Võ Thanh Tùng (Chính), Nguyễn Thị Kiều Oanh, Lê Thị Thúy Diễm, Đỗ Viết Ơn

ISSN 2354-0842

NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VÀ KHẢO SÁT MỘT SỐ TÍNH CHẤT VẬT LÝ CỦA HỆ GỐM KNN VỚI CHẾ ĐỘ NUNG SƠ BỘ HAI BƯỚC

Tạp chí Khoa học và Công nghệ: Khoa học tự nhiên, 2023
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Trần Uyên Tú, Dụng Thị Hoài Trang, Lê Thị Liên Phương, Hoàng Ngọc An (Chính), Trần Nguyễn An Tuyền

ISBN 978-604-337-833-7

NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VÀ KHẢO SÁT MỘT SỐ TÍNH CHẤT VẬT LÝ CỦA HỆ GỐM KNN VỚI CHẾ ĐỘ NUNG SƠ BỘ 2 BƯỚC

HỘI NGHỊ VẬT LÝ THỪA THIÊN HUẾ 2022, 2022
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Danh mục: Khác
Tác giả: HOÀNG NGỌC AN, TRẦN NGUYỄN AN TUYỀN, Dụng Thị Hoài Trang, Lê Thị Liên Phương, Lê Trần Uyên Tú, Võ Thanh Tùng

ISBN 978 - 604-316-838-9

Ảnh hưởng của tỉ lệ bù khối lượng K - Na đến tính chất vật lý của gốm KNN thuần

Hội nghị VLCR VÀ KHVL Toàn quốc SPMS 2021, 2022
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Danh mục: Khác
Tác giả: HOÀNG NGỌC AN, Dụng Thị Hoài Trang, Lê Thị Liên Phương, Lê Trần Uyên Tú, Võ Thanh Tùng

ISBN 978-604-316-838-9

Ảnh hưởng của một số thông số kỹ thuật của thiết bị nghiền hoạt động theo cơ chế cọ xát đến một số tính chất vật lý của BZT - BCT + CuO

Hội nghị VLCR VÀ KHVL Toàn quốc SPMS 2021, 2022
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Nguyễn An Tuyền , Hoàng Ngọc An, Lê Thị Ngọc Thơm, Dụng Thị Hoài Trang, Lê Thị Liên Phương, Lê Trần Uyên Tú, Võ Thanh Tùng

ISBN 978-604-316-838-9

EVALUATE THE FACTORS AFFEATING TO THE CALCINED TEMPERATURES OF THE BZT - BCT CERAMICS

Hội nghị VLCR VÀ KHVL Toàn quốc SPMS 2021, 2022
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Danh mục: Khác
Tác giả: Dụng Thị Hoài Trang, Lê Thị Liên Phương, Lê Trần Uyên Tú, Võ Thanh Tùng, HOÀNG NGỌC AN, NGUYỄN ĐỊNH VIỆT

ISBN 978-604-316-838-9

ẢNH HƯỞNG CỦA NỒNG ĐỘ CuO đến tính chất vật lý của gốm BZT - BCT

Hội nghị VLCR VÀ KHVL Toàn quốc SPMS 2021, 2022
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Danh mục: Khác
Tác giả: NGUYỄN ĐỊNH VIỆT, TRẦN NGUYỄN AN TUYỀN, Dụng Thị Hoài Trang, Lê Thị Liên Phương, Lê Trần Uyên Tú, Võ Thanh Tùng

KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA NỒNG ĐỘ CuO ĐẾN TÍNH CHẤT VẬT LÝ CỦA GỐM BZT – BCT

Hội Nghị Vật lý Thừa Thiên Huế 2021, 2021
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Danh mục: Khác
Tác giả: Võ Thanh Tùng, Lê Xuân Diễm Ngọc, Lê Trần Uyên Tú, Lê Thị Liên Phương, Dụng Thị Hoài Trang, Nguyễn Định Việt, Đỗ Thị Phương Thảo, Võ Qúy Thủ, Hồ Văn Tân

ẢNH HƯỞNG CỦA TẠP CuO ĐẾN NHIỆT ĐỘ NUNG SƠ BỘ VÀ THIÊU KẾT CỦA HỆ GỐM BZT-BCT

Hội Nghị Vật lý Thừa Thiên Huế 2021, 2021
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Danh mục: Khác
Tác giả: Dụng Thị Hoài Trang, Võ Thanh Tùng, Lê Xuân Diễm Ngọc, Lê Trần Uyên Tú, Lê Thị Liên Phương, Nguyễn Định Việt (Chính), Mai Thị Bình Nguyên, Võ Văn Tân

EVALUATE THE FACTORS AFFECTING TO THE CALCINED TEMPERATURES OF THE BZT-BCT CERAMICS

Hội Nghị Vật lý Thừa Thiên Huế 2021, 2021
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Danh mục: Khác
Tác giả: Võ Thanh Tùng, Lê Trần Uyên Tú, Lê Thị Liên Phương, Lê Xuân Diễm Ngọc, Dụng Thị Hoài Trang, Nguyễn Định Việt (Chính), Nguyễn Tuấn, Võ QUÝ TÚ