Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Ảnh hưởng của nồng độ CuO dến tính chất vật lý của hệ gốm 0.48BZT - 0.52BCT

Hội nghị Vật lý Thừa Thiên Huế, 2018
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Hoàng Yến, Dụng Thị Hoài Trang, Lê Thị Liên Phương, Võ Thanh Tùng, Nguyễn Hoàng Vũ, Nguyễn Thị Lệ Huyền

Ảnh hưởng của nhiệt độ thiêu kết đến tính chất nhiệt điện của gốm CuAlO2

Tạp chí Khoa học và công nghệ, Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế, 2017
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Danh mục: Khác
Tác giả: Dụng Thị Hoài Trang (Chính), Lê Trần Uyên Tú, Võ Thanh Tùng, Lê Thị Liên Phương

Reinvestigation effect of sintered temperature on the thermoelectric properties of CuAlO2 ceramics

Hội nghị Vật lý Chất rắn và Khoa học Vật liệu toàn quốc lần thứ X, 2017
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Danh mục: Khác
Tác giả: Dụng Thị Hoài Trang (Chính), Lê Trần Uyên Tú, Võ Thanh Tùng, Lê Thị Liên Phương, Lê Thị Thu Hương

Ảnh hưởng của qui trình chế tạo đến các tính chất vật lý của gốm nhiệt điện CuAlO2

Hội nghị Vật lý Thừa Thiên Huế, 2016
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Danh mục: Khác
Tác giả: Dụng Thị Hoài Trang (Chính), Lê Thị Liên Phương, Lê Trần Uyên Tú, Võ Thanh Tùng, Phan Thị Thảo

Chế tạo và nghiên cứu một số tính chất vật lý của hệ gốm áp điện không chì (1-x)Bi0.5(Na0.82K0.18)0.5TiO3-x(Bi0.88Nb0.12)FeO3

Tạp chí Các tạp chí khoa học thuộc khối Khoa học tự nhiên và công nghệ, 2016
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Dụng Thị Hoài Trang, Nguyễn Hoàng Yến, Lê Thị Liên Phương, Nguyễn Trường Thọ, Nguyễn Thị Mỹ Chi (Chính)

Ứng dụng sound card máy tính trong thiết kế, chế tạo máy phát, oscilloscope số.

Hội Nghị Vật Lý Toàn Quốc Lần Thứ VI, 2005
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Danh mục: Khác
Tác giả: Võ Thanh Tùng, Phan Hải Phong, Lê Thị Liên Phương