Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Overexpression of 42 kDa chitinase genes from Trichoderma asperellum SH16 in peanut (Arachis hypogaea)

Journal of Crop Improvement, 2023
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Phùng Thị Bích Hòa (Chính), Nguyễn Hoàng Tuệ (Chính), Lê Thị Thu Huyền, Lục Hoàng Linh, Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Quang Đức Tiến, Nguyễn Ngọc Lương, Nguyễn Xuân Huy (Chính), Nguyễn Hoàng Lộc (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.1080/15427528.2022.2110346

Cloning a RBD-T4-LINKER-C5A sequence encoding the SARS-CoV-2 antigen into a plant expression vector

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2023
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Hoàng Tuệ (Chính), Nguyễn Ngọc Lương, Nguyễn Quang Đức Tiến (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.26459/hueunijns.v132i1D.7075

1811-4989

Expression of a synthetic gene encoding for the enhanced green fluorescent protein in various Escherichia coli strains

Tạp chí Công nghệ Sinh học, 2022
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyen Thi Nha Trang (Chính), Huynh Thi Thu Ha, Nguyen Phuong Thao, Duong Thi Anh Tho, Cao Thi Trang, Lê Thị Hà Thanh, Nguyễn Hoàng Tuệ, Nguyễn Hoàng Lộc, Nguyễn Ngọc Lương (Chính)

2320 – 8694

Optimizing the production of a functional type a recombinant endochitinase from Trichoderma asperellum in Escherichia coli

Journal of Experimental Biology and Agricultural Sciences, 2021
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Nguyen Ngoc Luong (Chính), Nguyen Quang Duc Tien, Phung Thi Bich Hoa, Nguyen Hoang Tue, Mai Thi Thu Hien, Nguyen Hoang Loc (Chính), Nguyen Xuan Huy (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.18006/2021.9(6).871.880

1574-6968

Expression of 42 kDa chitinase of Trichoderma asperellum (Ta-CHI42) from a synthetic gene in Escherichia coli

FEMS Microbiology Letters, 2021
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Danh mục: SCIE
Tác giả: Nguyễn Ngọc Lương (Chính), Nguyễn Quang Đức Tiến (Chính), Nguyễn Xuân Huy, Nguyễn Hoàng Tuệ, Lê Quang Mẫn, Duong Duc Hoang Sinh, Dang Van Thanh, Duong Thi Kim Chi, Phùng Thị Bích Hòa, Nguyễn Hoàng Lộc (Chính)
Liên kết: https://academic.oup.com/femsle/article/368/16/fnab110/6355433

1573-6776

Expression of an immunocomplex consisting of Fc fragment fused with a consensus dengue envelope domain III in Saccharomyces cerevisiae

Biotechnology Letters, 2021
Lĩnh vực: Vi sinh vật học
Danh mục: SCIE
Tác giả: Nguyễn Ngọc Lương, Kum Kang So (Chính), Jeesun Chun (Chính), Hee Won Seo, Dae Hyuk Kim (Chính)
Liên kết: https://link.springer.com/article/10.1007/s10529-021-03161-7

1560-8530

Transient expression of chi42 genes from Trichoderma asperellum in Nicotiana benthamiana by agroinfiltration

International Journal of Agriculture and Biology, 2021
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Danh mục: SCIE
Tác giả: Nguyễn Quang Đức Tiến (Chính), Phùng Thị Bích Hòa (Chính), Nguyễn Hoàng Tuệ, Đặng Văn Thành, Hoàng Anh Thi, Nguyễn Ngọc Lương, Nguyễn Xuân Huy (Chính), Nguyễn Hoàng Lộc (Chính)

1859-1388

Sản xuất kháng thể đa dòng kháng kháng nguyên vỏ miền III của virus Dengue tuýp 1 ở chuột nhắt trắng dòng thuần Balb/c

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2018
Lĩnh vực: Sinh học phân tử
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Ngọc Lương (Chính), Phan Thị Minh Phương (Chính)
Liên kết: http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/HUJOS-NS/article/view/4989

0860-7796

Extra-chromosomal expression of nat05 gene encoding an alkaline serine protease from Bacillus subtilis N05.

Biotechnologia, 2018
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Danh mục: SCIE
Tác giả: Nguyễn Thị Anh Thư (Chính), Ngô Thị Tường Châu, Lê Văn Thiện, Nguyễn Đức Huy, Nguyễn Trần Mễ Khuế, Nguyễn Bảo Hưng, Nguyễn Ngọc Lương, Lê Thị Anh Thư, Nguyễn Hoàng Lộc (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.5114/bta.2018.79967