Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

THE POTENTIAL OF NAM O WHITE SAND AS A FINE AGGREGATE FOR CONCRETE IN QUANG NAM

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: KH Trái đất và Môi trường, 2021
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Đỗ Quang Thiên, Cao Hữu Tân Định, Hoàng Hoa Thám, Trần Thị Phương An
Liên kết: https://doi.org/10.26459/hueunijese.v130i4A.6500

2588-1183

CONSOLIDATION CHARACTERISTICS OF A SILTY CLAY: CONCERNING THE EFFECT OF SOIL DISTURBANCE

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: KH Trái đất và Môi trường, 2021
Lĩnh vực: Khoa học trái đất và khoa học môi trường liên quan khác
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Thanh Nhàn (Chính), Dương Phước Huy, Nguyễn Văn Thiện, Đỗ Quang Thiên, Trần Thị Phương An, Hoàng Thị Sinh Hương
Liên kết: http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/hujos-ese/article/view/6083

ISSN 2076-3417

Nickel (Ni2+) removal from water using gellan gum - sand mixture as a filter material

Applied Sciences-BASEL, 2021
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: SCIE
Tác giả: Trần Thị Phương An (Chính), Hoon Cho (Chính), Gye-Chun Cho (Chính), Jong-In Han, Ilhan Chang (Chính)

Study on the applicability of Iron slag (GBFS) as an alternative construction material in Vietnam

The 1st International Alumni Online Seminar on Diaster Prevention and Environment, 2021
Lĩnh vực: Vật liệu xây dựng
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thanh Nhàn (Chính), Trần Thị Phương An, Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Hồ Trung Thành, Dương Phước Huy

2076-3263

Verification of the Fredlund (2019) Unsaturated Shear Strength Function

Geosciences (Switzerland), 2021
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: ESCI
Tác giả: Trần Thị Phương An (Chính), Delwyn G.Fredund (Chính)

2214-3912

Review on biopolymer-based soil treatment (BPST) technology in geotechnical engineering practices

Transportation Geotechnics, 2020
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: SCIE
Tác giả: Ilhan Chang (Chính), Minhyeong Lee, An T.P Tran, Sojeong Lee, Yeong-Man Kwon, Jooyoung Im, Gye-Chun Cho

Water retention characteristics of biopolymer hydrogel containing sandy soils

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: KH Trái đất và Môi trường, 2020
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: An T.P Tran (Chính), Ilhan Chang, Gye-chun Cho

ISSN: 2092-6219

Soil water retention and vegetation survivability improvement using microbial biopolymers in drylands

Geomechanics and Engineering, 2019
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: Khác
Tác giả: An T.P Tran (Chính), Ilhan Chang, Gye-Chun Cho

ISBN 978-1-138-38865-9

Introduction of biopolymer-based materials for ground hydrualic conductivity control

Tunnels and underground cities: Engineering and Innovation meet Archaeology, Architecture and Art, 2019
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thị Phương An, Ilhan Chang (Chính), Gye-Chun Cho

ISSN: 2092-6219

Numerical modeling on the stability of slope with foundation during rainfall

Geomechanics and Engineering, 2019
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: Khác
Tác giả: An T.P Tran (Chính), Ah-Ram Kim, Gye-Chun Cho

Effect of xanthan gum biopolymer on the water retention charactertistics of unsaturated sand

Unsat2018, 2018
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: Khác
Tác giả: An T.P Tran (Chính), S.J Lee, I.H Chang, G.C Cho

Upward wetting behavior of Unsaturated xanthan gum - treated sand

PanAm Unsaturated soils 2017, 2017
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: Khác
Tác giả: An T.P Tran (Chính), Ilhan Chang, Gye-Chun Cho