Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Một số khó khăn của sinh viên khi học trực tuyến trong bối cảnh đại dịch Covid -19 (Nghiên cứu trường hợp đối với sinh viên Công tác xã hội, trường Đại học Khoa học, Đại học Huế)

2021
Lĩnh vực: Xã hội học chuyên đề; Khoa học về giới và phụ nữ; Các vấn đề xã hội Nghiên cứu gia đình và xã hội; Công tác xã hội
Danh mục: Khác
Tác giả: Bùi Quang Dũng (Chính), Nguyễn Thị Hoài Phương (Chính), Trương Thị Xuân Nhi (Chính)

2588 - 1213

Thực trạng nguồn lực cán bộ công chức cấp xã phục vụ phát triển kinh tế - xã hội ở huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học xã hội và Nhân văn, 2021
Lĩnh vực: Dân tộc học
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Bùi Quang Dũng

Đào tạo thực hành nghề Công tác xã hội ở Việt Nam: Những khó khăn, thách thức và vai trò của nhân viên công tác xã hội đối với người khuyết tật

2020
Lĩnh vực: Xã hội học chuyên đề; Khoa học về giới và phụ nữ; Các vấn đề xã hội Nghiên cứu gia đình và xã hội; Công tác xã hội
Danh mục: Khác
Tác giả: Bùi Quang Dũng

2354-1342

Thực trạng chăm sóc sức khỏe trong phát triển nguồn lực con người của đồng bào dân tộc Tà Ôi ở huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế

Tạp chí Bài báo trên các tạp chí khoa học của các Đại học trong nước, 2019
Lĩnh vực: Dân tộc học
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Bùi Quang Dũng (Chính), Nguyễn Đức Hữu

Quy trình Hướng dẫn thực tập nghề nghiệp (Dành cho sinh viên ngành Công tác xã hội)

2019
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Danh mục: Khác
Tác giả: Bùi Quang Dũng (Chính)

Một số thách thức trong thực hành Công tác xã hội ở Khoa Công tác xã hội, trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế: "Định hướng phát triển nghề Công tác xã hội ở Việt Nam: Vai trò của Pháp luật - Đào tạo - Thực tiễn". ISBN:978-604-912-913-1, 2018
Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN KHÁC
Danh mục: Khác
Tác giả: Bùi Quang Dũng (Chính)

Hệ thống, đánh giá các công trình nghiên cứu về kinh tế xã hội tộc người vùng Trung bộ

Hội thảo quốc gia:"Hệ thống hoá, đánh giá các công trình nghiên cứu về tộc người và công tác dân tộc vùng miền Trung, Tây Nguyên”., 2017
Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN KHÁC
Danh mục: Khác
Tác giả: Bùi Quang Dũng

Thực trạng giáo dục giới tính cho học sinh tại các trường THPT ở thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Hội thảo khoa học quốc tế về Công tác xã hội trường học: "Giải pháp phát triển CTXH trường học ở Việt Nam". ISBN: 978-604-65-3187-6, 2017
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Danh mục: Khác
Tác giả: Bùi Quang Dũng (Chính)

Giải quyết việc làm cho thanh niên nông thôn tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc tế Công tác xã hội Việt Nam thách thức tính chuyên nghiệp trước nhu cầu hội nhập và phát triển. ISBN: 978-604-59-5001-2, 2015
Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN KHÁC
Danh mục: Khác
Tác giả: Bùi Quang Dũng (Chính)